Nový přehledový článek o kapilární elektroforéze mikroorganismů

Researchers of RCPTM recently published a review paper in Trends in Analytical Chemistry, a prestigious journal in the analytical chemistry branch (IF2010 is 6.602). The paper is focused on the use of capillary electrophoresis in the analysis of microorganisms (J. Petr and V. Maier: Analysis of microorganisms by capillary electrophoresis, Trends Anal. Chem. 2012, 31, 9 –22; http://www.sciencedirect.com/science/…).

It looks at the origin of microbial surface charge and then it describes key points in the analysis of microbes by capillary zone electrophoresis and capillary isoelectric focusing (first approaches, using poly(ethyleneoxide), covalent modification of the inner capillary wall, reversed electroosmotic flow, advances in detection, and on-line preconcentration of microbes). The paper is also important to the field of analysis of nanoobjects (e.g. nanoparticles) by capillary electrophoresis since nanoobjects have the similar electrophoretic behavior as microorganisms.Pracovníci RCPTM nedávno publikovali přehledný článek v prestižním analytickém časopise Trends in Analytical Chemistry (IF2010 je 6,602). Článek je zaměřen na použití kapilární elektroforézy pro analýzu mikroorganismů (J. Petr and V. Maier: Analysis of microorganisms by capillary electrophoresis, Trends Anal. Chem. 2012, 31, 9 – 22;) http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165993611002998).

Článek se zabývá původem povrchového náboje bakterií a pak popisuje klíčové body analýzy mikroorganismů kapilární zónovou elektroforézou a kapilární izoelektrickou fokusací (první experimenty, použití polyethylenoxidu, kovalentní modifikace vnitřní stěny kapiláry, obrácený elektroosmotický tok, pokroky v detekci a on-line prekoncentrace mikroorganismů). Tento článek je rovněž důležitý pro oblast analýzy nanoobjektů (např. nanočástic) kapilární elektroforézou, protože nanoobjekty mají podobné elektroforetické chování jako mikroorganismy.

3/1/2012