Prof. Karel Lemr, Ph.D.

Vzdělání

2003 prof., jmenovací řízení Univerzita Palackého v Olomouci, obor analytická chemie
1998 doc., habilitace UP Olomouc, habilitační práce „Vysokoúčinná kapalinová chromatografie v analýze tenzidů a chirálních látek“, obor analytická chemie
1996 Ph.D., obhájení disertační práce  – „Vysokoúčinná kapalinová chromatografie lineárních alkylpolyethylenglykoletherů“, obor analytická chemie
1981 – 1986 studium analytické chemie na PřF UP Olomouc, RNDr.

Zaměstnání

2018 – nyní proděkan pro vědu a výzkum PřF UP
2010 – nyní vedoucí výzkumného programu Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů PřF UP
2008 – nyní vedoucí Katedry analytické chemie PřF UP (od září 2008)
2007 – nyní vědecký pracovník Mikrobiologický ústav AV ČR, Praha (částečný úvazek, 0,5)
2004 – nyní profesor na Katedře analytické chemie PřF UP Olomouc
1999 – 2004 docent na Katedře analytické chemie PřF UP Olomouc
1993 – 1999 odborný asistent na katedře analytické chemie PřF UP Olomouc
1988 – 1992 výzkumný pracovník, Výzkumný ústav pro farmacii a biochemii Olomouc
1986 – 1988 Farmakon Olomouc, farmaceutická analýza (kontrola kvality)

Zahraniční zkušenosti

2017 duben University of Texas at Arlington, USA, odborná náplň – analýza životního prostředí (1 týden)
2016 září University of Texas at Arlington, USA, odborná náplň – analýza nových syntetických drog (1 týden)
2014 říjen/listopad University of Texas at Arlington, USA, odborná náplň – hmotnostní spektrometrie (2 týdny)
2014 červenec University of Washington, Seattle, USA, hmotnostní spektrometrie (1 týden)
2013 červenec/srpen University of Washington, Seattle, USA, hmotnostní spektrometrie, iontová pohyblivost (1 měsíc)
2012 listopad University of Texas at Arlington, USA, hmotnostní spektrometrie (2 týdny)
2010 říjen/listopad University of Texas at Arlington, USA, hmotnostní spektrometrie (2 týdny)
2003 červenec University of Vienna, Austria, ionizace za atmosférického tlaku, hmotnostní spektrometrie (2 týdny)
2002 červenec/říjen Purdue University, West Lafayette, USA, prof. R. G. Cooks, analýza izomerů hmotnostní spektrometrií (3 měsíce)
2001 září NATO Advanced Study Institute – participant of advanced course „New frontiers in mass spectrometry. Recent development in instrumentation and applications“, Marinasmir, Tetouan, Morocco, (1 týden)
1993 květen/listopad University of Venice, Italy, prof. A. Marcomini, analýza tenzidů v životním prostředí (6 měsíců)

Ocenění

Hanušova medaile České společnosti chemické (2018)

Další vybrané aktivity

2017 člen organizačního výboru mezinárodní konference HPLC 2017, Praha
2016 – nyní člen Stálej komisie pre obhajoby doktorských dizertačných prác (DrSc.) – chemické vědy (analytická chémia, environmentálna chémia, jadrová chémia), Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
2016 – nyní člen oborové komise 2 GA ČR – vědy o neživé přírodě
2015 – nyní člen panelu GA ČR P206, Analytická chemie – chemická a strukturní analýza atomárních, molekulárních a (bio) molekulárních systémů
2012 člen organizačního výboru mezinárodní konference Informal meeting on mass spectrometry, Olomouc
2010-2014 člen Odborné komise pro vědy neživé přírody a inženýrství Rady pro výzkum, vývoj a inovace
2009-2010 člen panelu GA ČR P206, Analytická chemie – chemická a strukturní analýza atomárních, molekulárních a (bio) molekulárních systémů
2009 člen vědeckého výboru Euroanalysis 2009, Insbruck, Rakousko
2008-2009 zpravodaj GA ČR, člen oborové komise Přírodní vědy a podoborové komise Chemie GA ČR
2010 – nyní člen Odborné komise pro vědy neživé přírody a inženýrství Rady pro výzkum, vývoj a inovace
2006 člen organizačního výboru mezinárodní konference International Mass Spectrometry Conference, Praha
2005-2011 garant řešení výzkumného záměru „Modulace signálních a regulačních drah normálních a nádorových buněk“ na Katedře analytické chemie PřF UP
1997, 1999, 2002, 2005, 2007, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018 člen vědeckého a organizačního výboru Pokroky v chromatografii a elektroforéze & Chiranal

Předseda oborové komise doktorského studia oboru „Analytická chemie“ (UP Olomouc); předseda/člen státnicových komisí; předseda/člen habilitačních komisí a komisí pro profesorská řízení; člen oborové komise doktorského studia „Chemie a analýza potravin“, VŠCHT Praha;

Členství

 • European Academy of Sciences and Arts (EASA)
 • American Society for Mass Spectrometry (ASMS)
 • American Chemical Society (ACS)
 • Česká společnost chemická (CSCH)
 • Česká společnost pro hmotnostní spektrometrii (CSHS)

Výzkum

Analytická chemie, hmotnostní spektrometrie (ionizace, vývoj iontových zdrojů, fragmentační procesy), separační metody (iontová pohyblivost, kapalinová chromatografie) a jejich spojení s hmotnostní spektrometrií, analýza metabolitů, drog, opticky aktivních sloučenin.

Výuka

Základní kurzy analytické chemie, pokročilé kurzy – hmotnostní spektrometrie, separační metody, vedoucí bakalářských, diplomových prací, školitel v doktorském studiu.

Publications

 • 128 publikací v časopisech s impaktovým faktorem
 • 9 publikací v dalších recenzovaných časopisech
 • 1 kapitola v knize
 • 100+ prezentací na konferencích a odborných seminářích (19 zvaných přednášek v zahraničí)
 • 1369 citací (bez autocitací)
 • 22 h-index
 • 1 patent, 1 ověřená technologie, 1 software, 6 funkčních vzorků

Vybrané publikace

Seznam publikací:

Školitel doktorandů

 • Nytka Marianna
 • Opletal Tomáš
 • Šištík Pavel
 • Borovcová Lucie (accomplished 2018)
 • Pauk Volodymyr (absolvoval 2015)
 • Hartmanová Lucie (absolvovala 2014)
 • Ranc Václav (absolvoval 2009)
 • Grep Martin (absolvoval 2009)
 • Müller Lukáš (absolvoval 2008)
 • Fryčák Petr (absolvoval 2005)
 • Douša Michal (absolvoval 2004)

Vybrané projekty.

2018-2022 OP VVV MŠMT ČR: CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_048/0007378, „ARTECA – Pokročilé fyzikálně-chemické metody ve výzkumu a ochraně kulturního a uměleckého dědictví“. (excelentní výzkumný pracovník)
2016-2018 GA ČR: 16-20229S, „Multimodální zobrazování“. (spoluřešitel)
2014-2016 Kontakt MŠMT ČR: LH14064, „Analytické nástroje pro rychlou identifikaci nových syntetických drog“. (řešitel)
2013-2015 COST MŠMT ČR: LD13005, „Desorpční nanoelektrosprej: instrumentace, povrchová analýza a zobrazování“. (řešitel)
2013-2015 TA ČR: TA03010458, „Nové separační postupy pro zpracování analytických vzorků a jejich aplikace při vývoji fytofarmak“. (řešitel)
2012-2016 GA ČR: P206/12/1150, „Vzorkování a účinnost desorpce/ionizace za atmosférického tlaku při hmotnostně spektrometrickém experimentu“. (řešitel)
2010-2014 Projekt operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, CZ.1.05/2.1.00/03.0058. “Regionální centrum pokročilých materiálů a technologií”. (vedoucí výzkumného programu)
2010-2012 Kontakt MŠMT ČR, ME10013, “Proces ionizace při hmotnostně spektrometrické analýze malých množství vzorku”. (řešitel)
2007-2009 GA ČR: GA203/07/0765, „Analýza izomerů hmotnostní spektrometrií a kinetickou metodou“. (řešitel)
2005-2011 MŠMT ČR: MSM619859216, „Modulace signálních a regulačních drah normálních a nádorových buněk“. (garant výzkumné oblasti)
2004-2007 Organizace pro zákaz chemických zbraní, Holandsko: L/ICA/ICB/84366/04, “Combination of capillary liquid phase separation techniques with mass spectrometry as a tool for metabolic studies and finding new biomarkers of controlled nitrogen compounds”. (řešitel)
2002-2004 GA ČR: GA203/02/0983, „Mineralizace organických škodlivin pomocí nových fotokatalyzátorů využívajících sluneční energii“. (spoluřešitel)
1999-2004 MŠMT ČR: MSM 153100013, „Chemie fyziologicky aktivních látek; Analýza, syntéza, mechanismy přeměn“. (řešitel)

10 vybraných publikací

Ultra-high performance supercritical fluid chromatography-mass spectrometry procedure for analysis of monosaccharides from plant gum binders. Pauk, V., Pluháček, T., Havlíček, V., Lemr, K.: Anal. Chim. Acta 989, 112-120 (2017).

Simple area determination of strongly overlapping ion mobility peaks. Borovcová, L., Hermannová, M., Pauk, V., Šimek, M., Havlíček, V., Lemr, K.: Anal. Chim. Acta 981, 71 – 79 (2017).

Lateral resolution of desorption nanoelectrospray: a nanospray tip without nebulizing gas as a source of primary charged droplets. Hartmanova, L., Lorencova, I., Volny, M., Frycak, P., Havlicek, V., Chmelicková, H., Ingr, T., Lemr, K.: Analyst 141, 2150-2154 (2016).

Characterization of microbial siderophores by mass spectrometry. Pluhacek, T., Lemr, K., Ghosh, D., Milde, D., Novak, J., Havlicek, V.: Mass Spectrom. Rev. 35, 35-47 (2016).

Fast separation of selected cathinones and phenylethylamines by supercritical fluid chromatography . Pauk, V., Zihlova, V., Borovcova, L., Havlicek, V., Schug, K., Lemr, K.: J. Chromatogr. A 1423, 169-176 (2015).

Current Trends in Microbial Diagnostics Based on Mass Spectrometry. Havlicek, V., Lemr, K., Schug, K.A.: Anal. Chem. 85, 790-797 (2013).

Continuous flow-extractive desorption electrospray ionization: Analysis from “non-electrospray ionization-friendly” solvents and related mechanism . Li, L., Yang, S.H., Lemr, K., Havlicek, V., Schug, K.A.: Anal. Chim. Acta 769, 84 – 90 (2013).

Fast profiling of anthocyanins in wine by desorption nano-electrospray ionization mass spectrometry. Hartmanova, L., Ranc, V., Papouskova, B., Bednar, P., Havlicek, V., Lemr, K.: J. Chromatogr., A 1217, 4223-4228 (2010).

Automated Ambient Desorption-Ionization Platform for Surface Imaging Integrated with a Commercial Fourier Transform Ion Cyclotron Resonance Mass Spectrometer. Pol, J., Vidova, V., Kruppa, G., Kobliha, V., Novak, P., Lemr, K., Kotiaho, T., Kostiainen, R., Havlicek, V., Volny, M.: Anal. Chem. 81, 8479-8487 (2009).

Capillary electrophoresis-mass spectrometry – a fast and reliable tool for the monitoring of milk adulteration. Muller, L., Bartak, P., Bednar, P., Frysova, I., Sevcik, J., Lemr, K.: Electrophoresis 29, 2088-2093 (2008).