Vědecká rada

Poradní orgán generálního ředitele RCPTM. Monitoruje a navrhuje hlavní směry výzkumu a transfer výsledků výzkumu do aplikační sféry.

Jiří Čejka

Univerzita Karlova, Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR

Zaměřuje se na heterogenní katalýzu, syntézu mikroporézních a mezoporézních materiálů zejména na bázi zeolitů. Je vedoucím Výboru skupiny zeolitů v České chemické společnosti, za výzkum zeolitů převzal v roce 2014 Cenu předsedy Grantové agentury ČR.

Antonín Fejfar

Fyzikální ústav AV ČR

Věnuje se fyzice tenkých vrstev nanostrukturních polovodičů určených především pro fotovoltaiku a fotoniku. Je členem Komise pro energetiku AV ČR, Vědecké rady CEITEC Nano při VUT v Brně a Nanometer Structures Division Mezinárodní unie vakuových věd, technologií a aplikací (IUVSTA).

Roland A. Fischer

Technical University of Munich

Světově uznávaný odborník v oblasti anorganické chemie a kovových organických materiálů, zejména na bázi kovových organických sítí (MOF). Jeho výzkum se zabývá vývojem funkčních molekulárních materiálů s potenciálem pro použití při přeměně energie, katalýze, skladování a oddělování plynů, senzorice, fotonice a mikroelektronice. Byl dlouholetým členem redakční rady Angewandte Chemie.

Paolo Fornasiero

University of Trieste

Profesor anorganické chemie, zaměřuje se na materiálovou chemii s důrazem na design a vývoj multifunkčních nanosystémů oxidů kovů pro jejich pokročilé aplikace v energetice a environmentální heterogenní katalýze. Editor časopisu ACS Catalysis, laureát prestižní Heinz Heinemann Award, kterou uděluje Mezinárodní asociace katalytických společností (IACS).

Wolfgang Lindner

University of Vienna

Profesor analytické chemie, specialista v oboru chromatografie a výzkumu chirality, pohybuje se na rozhraní organické, analytické a biologické chemie. Je nebo byl editorem významných mezinárodních časopisů jako například Chirality, Chromatographia a dalších. Získal mimo jiné Chirality Medal, ACS Award in Chromatography nebo AGP Martin Medal.

Arben Merkoçi

Catalan Institute of Nanoscience and Nanotechnology

Věnuje se výzkumu v oblasti využití nanomateriálů především pro biosenzorické aplikace, které se dají uplatnit v medicíně, při ochraně životního prostředí či v elektronice. Od Mezinárodní asociace pro pokročilé materiály získal IAAM Medal 2011 a Nano Award 2013 za vynikající výzkum v oblasti nanověd a nanotechnologií. Je editorem časopisu Biosensors & Bioelectronics.

Marián Valko

Slovenská technická univerzita v Bratislavě

Odborník v oblasti fyzikální chemie a molekulární spektroskopie, výrazně přispěl k objasnění úlohy volných radikálů v biosystémech. K jeho výrazným úspěchům patří popis úlohy redoxních kovů při vzniku oxidačního stresu v živých systémech. Je členem Učené společnosti SR, v roce 2016 získal cenu ministra školství Osobnost vědy a techniky SR.

Ladislav Kavan

Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR

Je průkopníkem studia elektrochemických vlastností nanomateriálů. Zásadním způsobem přispěl k vývoji nového typu vysokonapěťového solárního článku se špičkovou účinností. Je členem redakční rady časopisu Carbon a laureátem Ceny AV ČR za dosažené vynikající výsledky velkého vědeckého významu i Ceny Františka Běhounka za propagaci a popularizaci české vědy a šíření dobrého jména České republiky v Evropském výzkumném prostoru.