Udělen další národní patent

SC_006– Dne 2. 12. 2015 byl původcům z Katedry anorganické chemie (Z. Trávníček, J. Gáliková, J. Hošek, J. Vančo) udělen již dvanáctý národní patent s názvem „Komplexy zlata s ω-substituovanými deriváty 6-alkyloxy-9-deazapurinů a deriváty fosfanu a použití těchto komplexů pro přípravu léčiv k terapii zánětlivých a nádorových onemocnění“ (CZ 305624 B6), zajišťující právní ochranu duševního vlastnictví ke skupině ternárních zlatných komplexů s 6-alkyloxy-deriváty 9-deazapurinů (HL) a deriváty fosfanu (PR3) obecného vzorce [Au(L)(PR3)]. Látky prokázaly vysokou protizánětlivou aktivitu a selektivní protinádorovou aktivitu vůči lidským nádorovým buňkám karcinomu prsu, osteosarkomu, malignímu melanomu, karcinomu prostaty, karcinomu vaječníků a karcinomu vaječníků rezistentnímu vůči cisplatině. Na těchto nádorových liniích byly tyto látky až 20-krát účinnější než chemoterapeutikum cisplatina, a proto bylo také patentováno jejich použití jako léčiv zánětlivých a/nebo nádorových onemocnění.

2. 12. 2015