Sanace podzemních vod

Redukční technologie založená na použití nanočástic nulamocného železa
Vysoce efektivní při odstraňování
 • Anorganických látek jako jsou Arsen, Barium, Chrom, Selen, Uran, Měď, Olovo, Kadmium, Rtuť, Nikl (a mnoho dalších těžkých kovů), sulfáty, dusičnany, perchloridy, atd..
 • Organických látek jako jsou polychlorované metany, ehtany, ethey, benzeny, atd.
Vlastnosti nanočástic železa
 • Vysoký redukční potenciál (elektronový donor)
 • Vysoká plocha povrchu (20-25 m2/g)
 • Úzká distribuce rozměrů částic (průměrně 50 nm) umožňuje částicím migrovat v prostředí pozdemního toku
 • Pyroforický, nebo stabilní charakter (prášek, nebo vodní disperze)
 • Částice je možno magneticky separovat.
 • Vysoká reaktivita a dlouhodobá funkčnost
 • V případě použití kompozitních materiálů je možno kombinovat různé vlastnosti
 • Ideální pro sanaci velkých lokalit, nebo pro vytváření propustných reaktivních bariér
 • Technologie šetrná k životnímu prostředí
 • Nižší náklady v porovnání s bežnými technologiemi
Ukázka aplikace
Reálná aplikace redukční bariéry v areálu podniku MARS Svratka (Česká republika) v letech 2012 -2014

Koncentrace polutantů – 1. den

Koncentrace polutantů – 180. den

Nabídka produktů


NANOFER 25P
 • Nanočástice nulamocného železa (v práškové formě) bez povrchové úpravy
 • Vysoce reaktivní a pyroforický materiál


NANOFER 25S
 • Vodní disperze nanočástic nulamocného železa modifikovaných biologicky rozložitelným stabilizátorem
 • Vysoce reaktivní s velkým množstvím polutantů
 • Výborné migrační schopnosti


NANOFER STAR
 • Povrchově stabilizované nanočástice nulamocného železa (v práškové formě)
 • Jednodušší pro skladování, transport, manipulaci a použití ve srovnání s nestabilizovanými materiály
 • Po aktivaci jsou nanočástice vysoce reaktivní
 • Je možno je kombinovat s biologicky rozložitelným stabilizátorem a doshánout tak výborných migračních schopností


KOMPOZITNÍ MATERIÁLY
 • Kompozitní směs mikročástic a nanočástic nulamocného železa kombinuje dlouhodobou reaktivitu mikročástic s vysokou reaktivitou nanočástic
 • Kompozitní směs nanočástic nulamocného železa a uhlíku kombinuje redukční a magnetické vlastnosti železných nanočástic se sorpčními vlastnostmi uhlíku (aktivní uhlík, saze, nanotrubičky, biochar, atd.)


A MNOHEM VÍCE...
 • Jsme schopni nabídnout libovolně modifikované železné nanomateriály
 • Jakékoliv podrobnější informace na vyžádání

Využití technologie

Více informací Vám poskytneme na emailu rcptm.services@upol.cz