Ovlivnění elektronických vlastností organometalických molekul pomocí jejich nekovalentních interakcí s rozpouštědly, ligandy a 2D nanosystémy

GA ČR - EXPRO

Hlavní řešitel: Prof. Ing. Pavel Hobza, DrSc. (ÚOCHB)
Spoluřešitel: Prof. RNDr. Radek Zbořil, Ph.D.
Období realizace: 01/2019 – 12/2023
Rozpočet: 53,3 milionů Kč

Cílem projektu je vývoj nových materiálů, které vlivem nekovalentních interakcí s molekulami obsahujícími přechodné kovy umožní kontrolovat a modifikovat své strukturní a elektronické vlastnosti. Modifikace zahrnují fyzisorpci molekul přechodných kovů na 2D nanostruktury (grafen a grafen dopovaný atomy N, B a S), interakci s různými polárními rozpouštědly a  interakci s různými ligandy. Každá z možností, jakož i jejich kombinace, umožní cílený návrh nových molekulárních systémů vhodných pro aplikace. Užití 2D-povrchů, rozpouštědel a různých ligandů, které mohou pomocí nekovalentních interakcí kontrolovat elektrické, magnetické a optické vlastnosti malých molekul, představuje dosud neprobádanou oblast materiálové chemie a alternativu k existujícím metodám založeným na použití silnějších vnějších vlivů, jako je teplota, tlak a UV záření. Povaha procesů, které vedou ke změně spinu vlivem fyzisorpce, interakce s rozpouštědly a různými ligandy, bude studována současně pomocí pokročilých teoretických a experimentálních metod.