Publikace v Coordination Chemistry Reviews

Práce popisuje jedno z nejperspektivnějších témat moderní bioanorganické chemie, a to koordinační sloučeniny vybraných přechodných kovů obsahující uvolnitelný(é) bioaktivní ligand(y). V přehledovém článku jsou shrnuty současné poznatky o cytotoxických komplexech ruthenia, rhodia, palladia, osmia a iridia, přičemž značná pozornost je věnována komplexům, které tento(tyto) bioaktiní ligand(y) uvolňují společně s cytotoxickou kov-obsahující částicí. Výsledkem společného biologického působení obou uvolněných částic pak může být vyšší, případně selektivní nebo širokospektrální cytotoxicita. Výsledný biologický účinek jednotlivých molekulových komponent pak pravděpodobně souvisí s jejich rozdílným individuálním, avšak ve svém důsledku aditivním, mechanismem účinku.

Štarha, P.; Trávníček, Z. Non-platinum complexes containing releasable biologically active ligands. Coordination Chemistry Reviews 2019, 395, 130–145. Link

18. 6. 2019