Publikace v PLoS One

V časopise PLoS One byla publikována práce s názvem Potentiating Effect of UVA Irradiation on Anticancer Activity of Carboplatin Derivatives Involving 7-Azaindoles (autoři: Štarha, P.; Trávníček, Z.; Dvořák, Z.; Radošová-Muchová, T.; Prachařová, J.; Vančo, J.; Kašpárková, J.; PLoS ONE 10 (2015) e0123595), která se zabývá studiem derivátů protinádorového léčiva karboplatiny o složení [Pt(cbdc)(naza)2] (cbdc = cyklobutan-1,1′-dikarboxylátový anion; naza = deriváty 7-azaindolu). U studovaných látek bylo zjištěno, že ozáření UVA zářením (λmax= 365 nm) způsobuje výrazné změny v jejich složení, které se projevují signifikantním, až čtyř násobným navýšením in vitro cytotoxicity vůči lidským nádorovým buněčným liniím karcinomů vaječníku a prostaty. Připravené komplexy tedy lze na základě publikovaných výsledků považovat za potenciální fotoaktivovatelná léčiva pro klinickou protinádorovou terapii.

16. 4. 2015