Publikace v RSC Advances

V časopise RSC Advances byla publikována práce s názvem „Structural and magnetic properties of heptacoordinated MnII complexes containing a 15-membered pyridine-based macrocycle and halido/pseudohalido axial coligands“ (autoři: B. Drahoš, R. Herchel, Z. Trávníček). Cílem práce bylo studium vlivu axiálních ligandů na strukturu a magnetickou anizotropii pentagonálně-bipyramidálních jednojaderných magnanatých komplexů obecného složení [Mn(15-pyN3O2)X2], kde 15-pyN3O2 je 15-členný pentadentátní pyridinový makrocyklus a X je monodentátní halogenidový/pseudohalogenidový ligand (Br, I, N3, NCS) a polymerního komplexu {[MnL(-CN)](ClO4)}n. Charakterizací širokou škálou fyzikálně-chemický metod bylo zjištěno, že změna axiálních ligandů má velmi malý vliv na magnetickou anizotropii (|D| ≤ 0,7 cm–1), avšak velký vliv na tvorbu vodíkových vazeb, pomocí kterých se jednojaderné komplexní jednotky v krystalové struktuře uspořádávají do 1D-supramolekulárních řetězců, a pomocí kterých je zprostředkována velmi slabá antiferromagnetická výměnu mezi atomy manganu (potvrzeno na základě DFT výpočtů). V {[MnL(-CN)](ClO4)}n byla také zjištěna slabá antiferromagnetická výměna, v tomto případě byla ale zprostředkována můstkujícím kyanidovým ligandem.

16. 3. 2016