Sdělení o vyhlášení stávkové pohotovosti v RCPTM

Vážený pane rektore, vážený pane děkane,
Regionální centrum pokročilých technologii a materiálů (RCPTM) již několik měsíců čelí bezprecedentnímu a neustále se stupňujícímu nátlaku ze strany vedeni Přírodovědecké fakulty UP, kdy dochází ke zpochybnění platných pracovních smluv, nejsou dodržovány uzavřené dohody, je opomíjen statut RCPTM, obcházena Správní rada RCPTM coby jeho nejvyšší dozorčí orgán a celkově vytvářena atmosféra, která pracovníkům znemožňuje plnit závazky spojené s řešením prestižních výzkumných grantů. Zaměstnanci tak cítí ohrožení samotné existence RCPTM, udržení projektů, z nichž jsou financováni, a obávají se tak ztráty svých pracovních pozic a zásadního zhoršení ekonomických a sociálních podmínek. Z těchto důvodů již několik našich kolegů RCPTM opustilo a další oznámili stejný záměr (doložitelné e-mailovou korespondencí). Situace je dále zcela neudržitelná, konflikty nadále eskalují, a proto oznamujeme vyhlášení stávkové pohotovosti k 22. srpnu 2019.

Naše obavy o další rozvoj RCPTM jsme opakovaně vyjádřili a oznamovali vedení fakulty i univerzity již v uplynulých měsících(Výzva z 15.5. 2019, Výzva – březen 2019, Výzva 6.3.2019). Nicméně nedávné kroky a postoj vedení PřF UP ve vztahu k RCPTM nás utvrzují v tom, Že vedení fakulty nadále nemá zájem o stabilní fungování našeho vědeckého centra v době příprav nového vysokoškolského ústavu (tento záměr podpořilo vedení UP i Akademický senát UP). Situace vyvrcholila vypsáním výběrového řízeni na funkci ředitele RCPTM, které učinil dne 27.7.2019 děkan Kubala, přestože pracovní smlouva vázaná na výkon funkce generálního ředitele RCPTM končí až 30.9. 2020 a Správní rada pověřila do tohoto data výkonem funkce ředitele prof. Michala Otyepku. Vypsání výběrového řízení je tedy zcela v rozporu s dohodou uzavřenou na společném jednání za účasti rektora, děkana, prof. Zbořila, prof. Otyepky a především v rozporu s rozhodnutím Správní rady RCPTM ze dne 25. 6. 2019. Děkan Kubala na těchto jednáních nijak dohody nerozporoval, ovšem následně zpochybnil platnost pracovní smlouvy generálního ředitele a také prohlásil, že rozhodnutí Správní rady bude ignorovat. Současně odmítá výzvu Správní rady na zrušení výběrového řízení. Tento krok vyvolal v zaměstnancích RCPTM značné obavy o jejich budoucnost, platnost jejich pracovních smluv a sociální jistoty.

Kromě výše uvedeného nadále dochází k systematické dehonestaci předních vědců RCPTM, anonymním udáním poskytovatelům dotací a s tím souvisejícím auditům. Jen za poslední tři měsíce bylo RCPTM podrobeno hned několika velkým auditům ze strany různých poskytovatelů (TAČR, MV ČR, MŠMT ČR), což významně paralyzuje vědecké aktivity centra a řešení velkých grantových projektů. V konečném důsledku tak nejsme schopni naplňovat personální a vědecké indikátory, ani připravovat mezinárodní vědecké projekty, ke kterým jsme se zavázali. Hrozí tak velké sankce včetně vrácení finanční dotace. Výrazné problémy s naplňováním indikátorů jsme schopni doložit konkrétními daty.

Kvůli obavám z přerušení kontinuity řízení dochází k personálním ztrátám, jejichž důsledkem je drastické narušení fungováni řídicího úseku RCPTM i vědecké činnosti ve výzkumných skupinách. Pocit nejistoty vzbuzuje i postup vedení fakulty v případě účelově pozdržených habilitačních řízení dvou vedoucích skupin bez jakýchkoliv vysvětlujících informací. Šířeni dezinformace o RCPTM a jeho představitelích v akademickém prostředí i v médiích ztěžuje získáváni nových pracovníků i grantů. Dochází k opakovaným šetřením údajných etických pochybení (na úrovni redakcí časopisů již uzavřených) ze strany vedení PřF UP skrze děkanem ustanovené komise. Připomínáme, Že právě tyto bezprecedentní přístupy a nedůvěra v práci vlastních zaměstnanců vyústily v dlouhodobé psychické problémy a pracovní neschopnost jednoho z nejlepších vědců UP. Reálné lidské a potenciální finanční ztráty jsou už tak obrovské. Situaci považujeme za velmi vážnou a je nutné na ni bezprostředně reagovat. Chceme zdůraznit, že vyhlášeni stávkové pohotovosti není v žádném případě nátlakem na vedení fakulty a univerzity, ale zoufalým krokem zaměstnanců vyjadřujících obavy o své sociální jistoty, svou budoucnost i budoucnost jednotky, jejímuž rozvoji obětovali velký kus pracovního života.

Požadujeme proto:

  • Respektováni platných pracovních smluv a usneseni Správní rady RCPTM včetně garance toho, Že prof. Otyepka je pověřen výkonem funkce ředitele do října 2020.
    Tím nemůže dojit ke dvojkolejnosti řízení a pracovnici RCPTM nebudou v nejistotě ohledně zabezpečení kontinuity řízení centra a jejich pokračování ve vědecké práci.
  • Okamžité zahájení převodu klíčových vědeckých projektů center (Viz Seznam níže) pod správu rektorátu, konkrétně pod VTP UP.
    Tímto dojde k opětovné stabilizaci vědeckých týmů, uklidnění zaměstnanců stran sociálních jistot a postupnému naplňování požadovaných indikátorů.
  • Záruky, že centrum bude moci využívat budovu a všechny přístroje pro zdárné řešení projektů tak, jak se UP zavázala v projektových žádostech.
  • Okamžité zastavení prošetřováni jakýchkoliv údajných etických pochybení na úrovni fakulty a předání případných podnětů rektorovi UP/sekčním prorektorům.

Pokud nedojde k naplnění těchto požadavků, budeme nuceni vstoupit do stávky, a to v souladu s Listinou základních práv a svobod. Tento postup podporuje i vedení Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemédělský výzkum a vedeni Ústavu molekulární a translační medicíny.

 

27. 8. 2019