Udělen další národní patent:

The scientists from the RCPTM research division Biologically active complexes and molecular magnets and Department of Inorganic Chemistry, Faculty of Science, Palacký University in Olomouc, lead by prof. RNDr. Zdeněk Trávníček, Ph.D. have achieved further significant advancement in the research of novel highly effective potential anticancer drugs. The national patent entitled “Platinum dichlorido complexes with halogenoderivatives of 7-azaindole, method of their preparation and use of these complexes as drugs in antitumour therapy” (CZ 303417 B6, inventors: Pavel Štarha, Igor Popa, Zdeněk Trávníček) protects the preparative method and possible application of the presented compounds in the treatment of cancer. Significant antitumour activity of the patented compounds was proved on two human cancer cell lines, i.e. human osteosarcoma (HOS) and breast adenocarcinoma (MCF7). In the in vitro study, it was found out that the presented compounds were significantly more cytotoxic on the mentioned cell lines than cisplatin, i.e. commonly used platinum-based anticancer drug. The obtained promising results are motivating for further and more advanced study of the mechanisms of action on the molecular level and in in vivo models.

LINK

Členové výzkumného oddělení RCPTM Biologicky aktivní komplexy a molekulární magnety a Katedry anorganické chemie PřF UP pod vedením prof. Z. Trávníčka dosáhli dalšího významného pokroku ve výzkumu nových potenciálních léčiv s protinádorovým účinkem. Patentový spis s názvem „Dichlorido komplexy platiny s halogenderiváty 7-azaindolu, způsob jejich přípravy a použití těchto komplexů jako léčiv v protinádorové terapii“ (CZ 303417 B6, původci patentu: Pavel Štarha, Igor Popa, Zdeněk Trávníček) chrání přípravu a možné využití prezentovaných látek k léčbě nádorových onemocnění. Výrazný protinádorový účinek patentovaných látek byl prokázán v případě dvou lidských nádorových linií, a to lidského osteosarkomu (HOS) a prsního adenokarcinomu (MCF7). V rámci in vitro studie bylo zjištěno, že prezentované sloučeniny jsou na zmíněných buněčných liniích výrazně protinádorově účinnější než cisplatina, tj. standardně používané léčivo na bázi platiny. Současné pozitivní výsledky pak představují motivaci k dalšímu a hlubšímu studiu řešícímu problematiku mechanizmů účinku na molekulární úrovni a in vivo modelech

LINK

14/11/2012