M.Sc. Marianna Nytka

Education

  • 2017 – M.Sc. degree in analytical chemistry, Uzhhorod National University, Ukraine