OK4Inovace podpoří rozvoj optického průmyslu

Tisková zpráva:

Ve kterých oborech mají vědci a firmy z Olomouckého kraje nejvíce potenciálu k úspěchu – v evropském a světovém měřítku? Jaká průmyslová zaměření podniků a výzkumných institucí má největší smysl podporovat z veřejných financí; aby se v budoucnu snižovala nezaměstnanost a zvyšovala prosperita regionu? Takové otázky si klade sdružení OK4Inovace, jež se zabývá podporou inovací a realizací opatření k rozvoji znalostní ekonomiky Olomouckého kraje. Do série odborných diskuzí mapujících regionální potenciál a světové trendy v jednotlivých oborech tentokrát sdružení zařadilo diskuzní téma OPTIKA, které se za přítomnosti zástupců průmyslu i výzkumných institucí uskutečnilo v Olomouci dne 16. prosince 2013.

Zaznělo zde, že v optickém průmyslu pracuje v Olomouckém kraji podle dostupných informací cca 5 000 zaměstnanců a jde tak o region s největší zaměstnaností v tomto oboru v rámci České republiky. Výhodou tohoto regionu je nejen tradice oboru optiky, ale i přítomnost velkých firem, které kromě výroby mají i silné vývojové zázemí a vysokou technickou úroveň vyráběných produktů v oblasti optiky. Navíc jde o významné exportéry. Kromě těchto tahounů optického průmyslu však působí v kraji i množství menších, specializovaných firem, z nichž některé jsou důležitými subdodavateli komponent pro optický průmysl. „Odvětví optiky má v Olomouckém kraji hlubokou tradici, zejména ve vztahu k dnešní přerovské Meoptě. Nejen proto, ale také pro velkou perspektivu tohoto oboru považuji za klíčové, aby optika byla jedním z odvětví, na které se v budoucnu zaměříme. A to jak z pohledu výzkumných institucí, tak samotných podniků, jejichž lídrem může být právě zmíněná Meopta, špička ve svém oboru,” uvedl senátor Martin Tesařík, který se diskuzního fóra také zúčastnil.

Ani nejmodernější firma by ovšem nemohla fungovat bez kvalifikovaných pracovníků. Důležitý je proto i fakt, že Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci nabízí studijní obory Optika a optoelektronika či Digitální a přístrojová optika. O absolventy těchto oborů je ve firmách značný zájem. Diskutující zástupci firem se vyjádřili, že o zaměstnance s technickým vzděláním je velká nouze a tento nedostatek brzdí firmy v rozvoji. Nejde jen o vysokoškolsky vzdělané specialisty, ale také pracovníky různých technických profesí, hlavně ze strojírenských studijních oborů. Po nedávné konferenci „Inovace vzdělávání v Olomouckém kraji“ pořádané sdružením OK4Inovace se tak znovu potvrdilo, že velké firmy v Olomouckém kraji trápí zejména nesoulad mezi jejich potřebami v oblasti lidských zdrojů a produkcí škol.

Panelová diskuze proběhla na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Mezi odbornými účastníky byli za vědce prof. Miroslav Hrabovský z Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů (RCPTM), Ing. Michal Košelja z Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR, a rektor Univerzity Palackého v Olomouci, prof. Miroslav Mašláň, který byl zároveň moderátorem diskuzního fóra. Jako představitelé průmyslu se panelu zúčastnili jednak Mgr. Petr Přikryl a Mgr. Libor Úlehla ze společnosti Meopta – optika, dále Mgr. Martin Kutáč zastupující další významnou společnost působící v oblasti optiky, Hella Autotechnik. Mezi ostatními účastníky byli např. zástupci statutárního města Olomouc, Moravské vysoké školy Olomouc, Okresní hospodářské komory Olomouc či Střední školy technické v Přerově. Přítomní vědci i odborníci z firem také přiblížili svou představu o budoucích směrech rozvoje optického oboru, a to z technologického i aplikačního pohledu. Zmínili zejména očekávaný trend využití optiky v automatizaci a robotizaci, kdy výsledkem budou autonomní zařízení s minimální potřebou řízení člověkem. V technologiích to budou mj. komplexní adaptivní systémy využívající optiku, integrace mezi různými systémy včetně těch mobilních, a i nadále rostoucí role přesné výroby a funkčního designu s využitím tzv. asférických prvků. Výroba v optice si již dnes vyžaduje čisté prostředí.

Představitele OK4Inovace zajímalo, s jakými problémy se společnosti působící v oboru optiky potýkají a jaké formy podpory ze strany sdružení a organizací místní správy by jim pomohly. Firmy ocenily již běžící Inovační vouchery Olomouckého kraje, které představují pro firmy snadno dostupné financování projektů spolupráce s výzkumnými institucemi, a to s minimální byrokratickou zátěží – v kontrastu s nadměrnou byrokracií spojenou s jinými dotacemi, jež jsou navíc zatíženy přemírou kontrol. Přivítaly by silnější a účinnější propagaci technického vzdělávání i optického oboru směrem ke studentům. A také pomoc se zdrojovým zabezpečením inovačních projektů, nejen formou dalších finančních nástrojů, ale třeba i poskytnutím zkušených konzultantů a know-how k řízení inovačních projektů.

Větší podporu obchodu a exportu vzhledem k dobrým a dlouhodobě budovaným obchodním vazbám velké společnosti příliš nepotřebují, ale podle diskutujících by pomohla malým a středním firmám. Co však diskutující odborníci shledali jako velmi užitečné a potřebné pro všechny subjekty působící v optickém oboru, je podpora v založení a rozvoje klastru těchto organizací.

Podle Kamila Krče ze sdružení OK4Inovace by takový klastr měl velký smysl, pokud by posílil komunikaci a spolupráci napříč celým hodnototvorným řetězcem, tedy mezi organizacemi ze základního i aplikovaného výzkumu, malými i velkými výrobci a obchodními společnostmi specializovanými na optiku. „Na založení a rozvoji takového klastru je sdružení OK4Inovace připraveno se aktivně podílet,“ sdělil Kamil Krč. Diskutující se také shodli, že klastr by se neměl omezovat jen na Olomoucký kraj, vhodní potenciální partneři působící v optickém průmyslu jsou např. i na Turnovsku. Každopádně se představitelé firem Hella a Meopta – optika hned na místě dohodli, že spolu začnou komunikovat o možnostech užší vzájemné spolupráce.

OK4Inovace je zájmovým sdružením právnických osob založeným v roce 2011 za účelem realizace Regionální inovační strategie Olomouckého kraje a podpory vzniku, rozvoje a komerčního uplatnění inovací vytvářených ve firmách i výzkumných institucích. Sdružení je zapojeno také do dalších aktivit na podporu hospodářského rozvoje olomouckého regionu, zejména v oblasti vzdělávání, lidských zdrojů a marketingu. Členy sdružení jsou Olomoucký kraj, Statutární město Olomouc, Statutární město Přerov, Univerzita Palackého v Olomouci, Moravská vysoká škola Olomouc, Vysoká škola logistiky, Krajská hospodářská komora Olomouckého kraje, Agrární komora Olomouckého kraje, Nadační ústav regionální spolupráce a klastr MedChemBio.

Tisková zpráva v PDF

 

3/1/2014