Current RCPTM projects

Horizon 2020 - REA

NANO4TARMED: Advanced hybrid theranostic nanoplatforms for an active drug delivery in the cancer treatment


Horizon 2020 - ERC

UP2DCHEM: Upscaling of fluorographene chemistry for supercapacitor electrode material

2D-CHEM: Two-Dimensional Chemistry towards New Graphene Derivatives


MEYS - ERC CZ

META-CAT: A light-driven biorefinery using metacatalysts


MEYS - Operational Programme Research, Development and Education

Nanotechnologies for Future

Advanced Hybrid Nanostructures for Renewable Energy Applications

 • Project no: CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000416
 • Project director: Ing. Štěpán Kment, Ph.D.
 • 2016–2022; ~5 million EUR
 • More information

Support for international mobility of researchers - MSCA-IF at Palacký University Olomouc III.

 • Project no: CZ.02.2.69/0.0/0.0/20_079/0018294
 • Project director: Aristeidis Bakandritsos, Ph.D.
 • 2021–2022; ~160 000 EUR
 • More information

MEYS – Large research infrastructures

NanoEnviCZ II: Nanomaterials and nanotechnologies for environment protection and sustainable future

 • Project no: LM2018124
 • Co-investigator for UP: Mgr. Petr Jakubec, PhD.
 • Principal investigator: doc. RNDr. Ing. Martin Kalbáč, Ph.D. (J. Heyrovsky Institute of Physical Chemistry)
 • 2020–2022; ~700 000 EUR

Pro-NanoEnviCz II: Modernization and upgrade of large research infrastructure Nanomaterials and nanotechnologies for protection of the environment and sustainable future

 • Project no: CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_046/0015586
 • Co-investigator for UP: Mgr. Petr Jakubec, PhD.
 • Principal investigator: doc. RNDr. Ing. Martin Kalbáč, Ph.D. (J. Heyrovsky Institute of Physical Chemistry)
 • 2021–2023; ~410 000 EUR

Technology Agency of the Czech Republic

Development of a hybrid magnetic component based on iron oxide nanoparticles to replace solid permanent magnets used in magnetic closures

 • TACR (FW01010267)
 • Co-investigator for UP: Mgr. Ondřej Malina, Ph.D.
 • Industrial partner: GZ Allure s.r.o.
 • 2020-2023, ~450 000 EUR (UP)

Next Generation of Integrated Atomic Force and Scanning Electron Microscopy

 • TACR (FW01010183)
 • Co-investigator for UP: Prof. RNDr. Michal Otyepka, Ph.D.
 • Partners: NenoVision s.r.o., Institute of Physics of Materials CAS, Brno University of Technology / Faculty of information technology
 • 2020-2023; ~280 000 EUR (UP)

Czech Science Foundation

Complexes of selected transition metals with plant-derived compounds with anti-NF-kappa B and pro-PPAR dual activities

 • CSF Bilateral AT-CZ (21–38204L)
 • Principal investigator for CZ: Prof. RNDr. Zdeněk Trávníček, Ph.D.
 • 2021-2023; ~260 000 EUR (UP)

Anticancer active coordination compounds with multimodal effect

 • CSF Standard (21-19060S)
 • Principal investigator: Prof. RNDr. Zdeněk Trávníček, Ph.D.
 • 2021-2024; ~270 000 EUR (UP)

Structural and Physical Aspects of Inverse Heusler Alloys Mn2FeZ, Z = Si, Al, Sn

 • CSF Standard (21-05339S)
 • Co-investigator for UP: Mgr. Ondřej Malina, Ph.D.
 • Principal Investigator, Partner: doc. Ing. Ondřej Životský Ph.D. (Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava), Univerzita Karlova
 • 2021-2023; ~80 000 EUR (UP)

Plasmonic catalysis with titanium nitride nanocrystals for sustainable chemical reactions


Ministry of Industry and Trade

Reaching of low phosphorus effluent concentrations at wastewater treatment plants by using nanoparticle modified materials

 • MPO (FV30034)
 • Co-investigator for UP: Mgr. Jan Filip, Ph.D.
 • Industrial partner: ASIO TECH, spol. s r.o.
 • 2018-2021; ~330 000 EUR (UP)

Development of a new generation of RECLIME recycling unit s for calcium (Ca++) recycl ing used to clean raw sugars and sugar cane

 • MPO (CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_176/0015758)
 • Co-investigator for UP: doc. RNDr. Michal Čajan, Ph.D.
 • 2030-2021

Horizon 2020 - REA

NANO4TARMED: Advanced hybrid theranostic nanoplatforms for an active drug delivery in the cancer treatment


Horizon 2020 - ERC

UP2DCHEM: Upscaling of fluorographene chemistry for supercapacitor electrode material

2D-CHEM: Two-Dimensional Chemistry towards New Graphene Derivatives


MŠMT - ERC CZ

META-CAT: Světlem poháněná biorafinerie využívající metakatalyzátory


MŠMT - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Nanotechnologie pro budoucnost

Pokročilé hybridní nanostruktury pro aplikaci v obnovitelných zdrojích energie

 • Číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000416
 • Spoluřešitel: Ing. Štěpán Kment, Ph.D.
 • 2016–2022; ~5 milionů EUR
 • Více informací

Podpora mezinárodní mobility výzkumných pracovníků - MSCA-IF na Univerzitě Palackého v Olomouci III.

 • Číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/20_079/0018294
 • Řešitel: Aristeidis Bakandritsos, Ph.D.
 • 2021–2022; ~160 000 EUR
 • Více informací

MŠMT – Velké výzkumné infrastruktury

NanoEnviCZ II: Nanomateriály a nanotechnologie pro ochranu životního prostředí a udržitelnou budoucnost

 • Číslo projektu: LM2018124
 • Řešitel za UP: Mgr. Petr Jakubec, PhD.
 • Hlavní řešitel: doc. RNDr. Ing. Martin Kalbáč, Ph.D. (Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského, v.v.i.)
 • 2020–2022; ~700 000 EUR

Pro-NanoEnviCz II: Modernizace a upgrade VVI Nanomateriály a nanotechnologie pro ochranu životního prostředí a udržitelnou budoucnost

 • Číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_046/0015586
 • Řešitel za UP: Mgr. Petr Jakubec, PhD.
 • Hlavní řešitel: doc. RNDr. Ing. Martin Kalbáč, Ph.D. (Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského, v.v.i.)
 • 2021–2023; ~410 000 EUR

Technologická agentura České republiky

Vývoj hybridní magnetické složky na bázi nanočástic oxidů železa pro nahrazení pevných permanentních magnetů využívaných v magnetických uzávěrech

 • TACR (FW01010267)
 • Řešitel za UP: Mgr. Ondřej Malina, Ph.D.
 • Průmyslový partner: GZ Allure s.r.o.
 • 2020-2023, ~450 000 EUR (UP)

Nová generace integrace mikroskopie atomárních sil a elektronové mikroskopie

 • TACR (FW01010183)
 • Řešitel za UP: Prof. RNDr. Michal Otyepka, Ph.D.
 • Partneři: NenoVision s.r.o., Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i., Vysoké učení technické v Brně / Fakulta informačních technologií
 • 2020-2023; ~280 000 EUR (UP)

Grantová agentura České republiky

Komplexy vybraných přechodných kovů s rostlinnými látkami s anti-NF-kappa B a pro-PPAR duální aktivitou

 • GAČR Bilateralni AT-CZ (21–38204L)
 • Hlavní řešitel za ČR: Prof. RNDr. Zdeněk Trávníček, Ph.D..
 • 2021-2023; ~260 000 EUR (UP)

Protinádorově aktivní koordinační sloučeniny s multimodálním účinkem

 • GAČR Standardní (21-19060S)
 • Hlavní řešitel: Prof. RNDr. Zdeněk Trávníček, Ph.D..
 • 2021-2024; ~270 000 EUR (UP)

Strukturní a fyzikální aspekty inverzních Heuslerových slitin Mn2FeZ, Z = Si, Al, Sn

 • GAČR Standardní (21-05339S)
 • Řešitel za UP: Mgr. Ondřej Malina, Ph.D.
 • Partneři: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Univerzita Karlova
 • 2021-2023; ~80 000 EUR (UP)

Plasmonická katalýza s nanokrystaly nitridu titanu pro udržitelné chemické reakce


Ministerstvo průmyslu a obchodu

Dosažení nízkých odtokových koncentrací fosforu na čistírnách odpadních vod za použití nanočástic modifikovaných materiálů

 • MPO (FV30034)
 • Řešitel za UP: Mgr. Jan Filip, Ph.D.
 • Průmyslový partner: ASIO TECH, spol. s r.o.
 • 2018-2021; ~330 000 EUR (UP)

Vývoj nové generace jednotky recyklace RECLIME pro recyklaci sloučenin vápníku (CA++) využívaných při epuraci (čištění) surových cukerních šťáv z cukrové řepy a cukrové třtiny

 • MPO (CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_176/0015758)
 • Řešitel za UP: doc. RNDr. Michal Čajan, Ph.D.
 • 2030-2021


Ukončené projekty