Tisková zpráva – UP, PřF, RCPTM

On Friday, 5th November 2010, the activity of the Regional Centre of Advanced Technologies and Materials (RCPTM) has been ceremonially launched at the aula of the Faculty of Science of the Palacky University in Olomouc. The project, approved within the Operational Program of Research and Development for Innovation, is allocated with 22.7 million EUR. A part of this allocation (19.2 million EUR) comes from the EU resources, the rest (3.5 million EUR) is provided from the budget of the Czech Republic.

V pátek 5. listopadu byla v aule Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci slavnostně zahájena činnost Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů (RCPTM). Projekt, schválený v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, počítá s dotací přibližně 545 mil. Kč. Část celkové sumy ve výši 463 mil. Kč bude hrazena z prostředků EU, zbývajících 82 mil. Kč pak z rozpočtu ČR. Univerzita Palackého se na realizaci projektu podílí částkou 192 mil. Kč.

Primárním cílem projektu je intenzivní uplatnění výsledků výzkumu v průmyslové a podnikatelské praxi a zvýšení konkurenceschopnosti regionu i celé České republiky. Odborné zaměření RCPTM směřuje především k transferu technologií v oblasti nanomateriálového, chemického a optického výzkumu s očekávaným výstupem také v medicínských a environmentálních aplikacích.

Zdroje na vybudování infrastruktury RCPTM budou využity zčásti na výstavbu nové budovy nanomateriálového a chemického výzkumu v areálu Univerzity Palackého v Olomouci-Holici (2786 m2) a také na vybavení objektu některými unikátními zařízeními v celkové hodnotě 250 mil. Kč. Jedná se například o transmisní elektronový mikroskop vysokého rozlišení s možností práce za nízkých teplot, který umožní studium velikosti, morfologie a struktury biomakromolekul i nanomateriálů na atomární úrovni, nebo zařízení pro měření fyzikálních vlastností látek při velmi nízkých teplotách a v extrémně velkých magnetických polích. Tato a další zařízení, jedinečná svého druhu v ČR, zkompletují výjimečný technický park, kterým bude disponovat RCPTM. Laboratoře mikroskopických technik, magnetických měření a analytické chemie budou představovat špičkově vybavená pracoviště v celosvětovém měřítku s ideálními technickými předpoklady pro spolupráci s partnery z aplikační sféry a ještě intenzivnější zapojení do mezinárodních projektů a konsorcií.

„I když projekt dnes oficiálně startuje, Centrum navazuje na desítky již realizovaných a často velmi úspěšných dlouhodobých projektů, včetně projektů Výzkumných záměrů a Výzkumných center MŠMT, na kterých se klíčoví pracovníci RCPTM podíleli jako hlavní řešitelé. Zmiňované projekty přinesly v uplynulých šesti letech na UP dotaci dosahující 500 mil. Kč a přispěly nejen k personálnímu a instrumentálnímu posílení vědeckých skupin zapojených do činnosti Centra, ale především k vývoji několika ojedinělých technologií a postupů, které nalezly uplatnění mezi klienty z aplikační sféry v tuzemsku i zahraničí,“ upozorňuje doc. Radek Zbořil, generální ředitel RCPTM.

Z nejvýznamnějších vědecko-výzkumných aktivit lze vyzdvihnout zavedení velkokapacitní technologie výroby nanočástic elementárního železa, které dnes běžně používají sanační firmy v moderních technologiích čištění podzemních vod kontaminovaných chlorovanými uhlovodíky. V srpnu tohoto roku byl v Maďarsku instalován také pilotní reaktor využívající nanoželezo k dočištění povrchových a pitných vod znečištěných arsenem. Pracovníci Centra dále patentovali technologii přípravy komplexních sloučenin přechodných kovů vykazujících in vitro protinádorovou aktivitu vysoce převyšující komerční kancerostatika. Úspěšně byla také ukončena etapa klinického testování nové perorální kontrastní látky na bázi magnetických nanočástic oxidu železitého pro MRI diagnostiku dutiny břišní s očekávaným uplatněním na trhu již v příštím roce. Výzkumná skupina nanočástic kovů vypracovala a patentovala univerzální metodu modifikace pevných materiálů nanočásticemi stříbra s vysokou antibakteriální aktivitou, která by měla nalézt uplatnění v celé řadě desinfekčních postupů a při povrchové úpravě lékařských nástrojů.

Transfer výsledků výzkumu a vývoje prosazují pracovníci RCPTM také v rámci mezinárodních projektů a sdružení. Optické komponenty konstruované vědci z RCPTM byly instalovány a využity pro detekci vysokoenergetického kosmického záření na Observatoři Pierra Augera v Argentině. Ve spolupráci s kolegy z NASA pracují výzkumníci Centra také na objasnění mimořádných magnetických vlastností mimozemských materiálů. S partnery z Florida Institute of Technology probíhá v rámci společného grantu NATO vývoj technologie výroby železanů jakožto materiálů pro oxidativní dekontaminaci lokalit zasažených bojovými chemickými zbraněmi.

Obrovský potenciál centra pro transfer technologií jednoznačně vychází ze silného vědeckého a personálního zázemí. Stávající tým RCPTM ročně publikuje okolo 100 prací v  mezinárodních časopisech, mezi nimiž se v minulých letech objevily i ty zcela nejprestižnější včetně Science a Chemical Reviews. „Pravidelná prezentace vědeckých výsledků v nejlepších světových časopisech je bezpodmínečně nutná z hlediska propojení vazeb na aplikovaný výzkum a jeho následné komerční uplatnění,“ potvrzuje prof. Pavel Hobza, jeden z klíčových pracovníků Centra, člen Rady pro výzkum, vývoj a inovace a nositel ocenění Česká hlava za rok 2008.

RCPTM je třetím regionálním centrem na UP, které získalo dotaci v Operačním programu VaVpI. V roce 2010 zahájila svou činnost také regionální centra BIOMEDREG na Lékařské fakultě UP a Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum na Přírodovědecké fakultě UP. „Z tohoto hlediska je Univerzita Palackého v Olomouci jednou z nejúspěšnějších institucí v ČR, která nabízí budoucím absolventům stejně jako partnerům z aplikační sféry obrovský motivační potenciál zapojit se do vědecko-výzkumných a vzdělávacích aktivit center,“ dodal rektor UP prof. Miroslav Mašláň, který se významnou měrou na přípravě projektu podílel.

Zprávu zpracovali: doc. RNDr. Radek Zbořil, Ph.D., generální ředitel RCPTM, a Mgr. Radek Palaščák, vedoucí oddělení komunikace UP.

Další informace podá:
Doc. RNDr. Radek Zbořil, Ph.D.
tel.: 585 634 947
e-mail: radek.zboril@upol.cz

5/11/2010