Pracovníci RCPTM obdrželi Cenu Siemens

Werner von Siemens Excellence Award 2012 for the best doctoral thesis was attributed to two researchers of the Joint Laboratory of Optics – Karel Lemr (author of the thesis) and Jan Soubusta (his supervisor). The awarded work entitled Experimental quantum information processing with photon pairs summarizes the research performed by the quantum information group over the past four years. The common denominator of all the experiments described in the thesis is the use of photon pairs for quantum information processing tasks. In contrast to classical information processing known from contemporary electronics, quantum information processing promises significant gain in computing efficiency. The specific examples of experiments presented in the awarded thesis are for instance a quantum gate that should constitute a crucial building block of future quantum computers or a quantum cloning device used to test security of quantum cryptography. Such discoveries in this field of basic research are inevitable steps towards applied quantum information processing in practical devices like quantum computers or quantum cryptography tools.

Werner von Siemens excellence award is attributed each year to researchers in various categories including basic and applied research or pedagogical contribution. More details can be found on the Siemens Czech Republic web page (http://www.siemens.cz/cenasiemens).

Photography from award ceremony: Ing. Eduard Palíšek, Ph.D., MBA (CEO Siemens Czech Republic), PhDr. Jindřich Fryč (deputy minister of education), doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc. (vice-rector for research, Czech Technical University Prague), doc. Jan Soubusta, Ph.D., Mgr. Karel Lemr, Ph.D. (Joint laboratory of Optics), other laureates in the same category. [Photo SIEMENS]

V kategorii nejlepší disertační práce byli letos Cenou Siemens oceněni pracovníci Společné laboratoře optiky Karel Lemr (autor disertační práce) a Jan Soubusta (jeho školitel). Oceněná práce s názvem Experimentální kvantové zpracování informace s fotonovými páry shrnuje výzkum prováděný a publikovaný během uplynulých čtyř let. Společným jmenovatelem všech v práci popisovaných experimentů je využití dvojic fotonů pro kvantové zpracování informace. Oproti klasickému zpracování informace, známému například z dnešní výpočetní techniky, slibuje využití kvantových zákonů přírody výrazné zvýšení efektivity.
Konkrétními příklady v práci představených experimentů jsou například sestavení hradla, které by mělo jednou tvořit základ budoucích kvantových počítačů, nebo vytvoření kvantového kopírovacího zařízení, na kterém v současné době vědci testují bezpečnost kvantové kryptografie. Hledání odpovědí na dílčí otázky základního výzkumu v této oblasti je neodmyslitelnou součástí cesty k praktickému využití kvantového zpracování informace v budoucích kvantových počítačích nebo v kvantové kryptografii.

Cena Siemens je udělována každoročně v několika kategoriích od základního výzkumu, přes aplikovaný výzkum až po ocenění pedagogické činnosti. Bližší informace o cenách udělených ve všech kategoriích jsou uvedeny v tiskové zprávě na stránkách Společnosti Siemens ČR (http://www.siemens.cz/cenasiemens).

 

Zleva: Ing. Eduard Palíšek, Ph.D., MBA (generální ředitel Siemens ČR), PhDr. Jindřich Fryč (náměstek ministra MŠMT ČR), doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc. (prorektor pro VaV, ČVUT Praha), doc. Jan Soubusta, Ph.D., Mgr. Karel Lemr, Ph.D. (Společná laboratoř optiky UP a FZÚ AV ČR), dále pak další ocenění v 5. kategorii. [Foto SIEMENS]

 

19/12/2012