Environmentální nanotechnologie

Výzkumné zaměření

Environmentální skupina se soustředí na návrh a vývoj pokročilých nanomateriálů a technologií pro aplikace v environmentální chemii a udržitelné aplikace v katalýze. V současné době se zaměřuje na tři hlavní oblasti: materiály hojně dostupné na Zemi pro ekologické aplikace, jednoatomové katalyzátory pro pokročilé katalytické aplikace a foto- a elektrochemické aplikace. První oblast zahrnuje vývoj látek na bázi železa (jmenovitě nulamocné železo, nanokompozity obsahující biochar) pro ekologické aplikace včetně čištění vod od toxických materiálů, zkoumání ekotoxicity kovových nanočástic atd. V téže vědci zkoumají další dostupné kovy jako kobalt a nikl. Druhá oblast klade důraz na katalytické aplikace nanočástic o velikosti subnanometrů a jednoatomových katalyzátorů ukotvených na uhlíkovém základu pro důležité organické transformace. Pozornost ve třetí oblasti je věnována různým fotokatalytickým a elektrokatalytickým aplikacím, jako je fotokatalytický rozklad organických polutantů a energetické aplikace. Kromě toho se zkoumá využití mikrovlnného a průtokového reaktoru pro transformaci vybraných farmaceuticky důležitých molekul.

Základní oblasti výzkumu:

  • Nanočástice kovového železa vč. nanokompozitů na bázi biocharu: chemie, aplikace a ekotoxicita
  • Syntéza pokročilých jednoatomových katalyzátorů pro udržitelné aplikace
  • Využití jednoatomových katalyzátorů pro organické, katalytické a energetické udržitelné aplikaceVýznamné výsledky