Sanace podzemních vod

Redukční technologie založená na použití nanočástic nulamocného železa

Vysoce efektivní při odstraňování

 • Anorganických látek jako jsou arsen, barium, chrom, selen, uran, měď, olovo, kadmium, rtuť, nikl (a mnoho dalších těžkých kovů), sulfáty, dusičnany, perchloridy, atd.
 • Organických látek jako jsou polychlorované metany, ehtany, ethey, benzeny, atd

Vlastnosti nanočástic železa

 • Vysoký redukční potenciál (elektronový donor)
 • Vysoká plocha povrchu (20-25 m2/g)
 • Úzká distribuce rozměrů částic (průměrně 50 nm) umožňuje částicím migrovat v prostředí pozdemního toku
 • Pyroforický, nebo stabilní charakter (prášek, nebo vodní disperze)
 • Částice je možno magneticky separovat
 • Vysoká reaktivita a dlouhodobá funkčnost
 • V případě použití kompozitních materiálů je možno kombinovat různé vlastnosti
 • Ideální pro sanaci velkých lokalit, nebo pro vytváření propustných reaktivních bariér
 • Technologie šetrná k životnímu prostředí
 • Nižší náklady v porovnání s bežnými technologiemi

Ukázka aplikace

Reálná aplikace redukční bariéry v areálu podniku MARS Svratka (Česká republika) v letech 2012 -2014


Koncentrace polutantů – 1. den


Koncentrace polutantů – 180. den


Nabídka produktů

NANOFER 25P

 • Nanočástice nulamocného železa (v práškové formě) bez povrchové úpravy
 • Vysoce reaktivní a pyroforický materiál

NANOFER 25S

 • Vodní disperze nanočástic nulamocného železa modifikovaných biologicky rozložitelným stabilizátorem
 • Vysoce reaktivní s velkým množstvím polutantů
 • Výborné migrační schopnosti

NANOFER STAR

 • Povrchově stabilizované nanočástice nulamocného železa (v práškové formě)
 • Jednodušší pro skladování, transport, manipulaci a použití ve srovnání s nestabilizovanými materiály
 • Po aktivaci jsou nanočástice vysoce reaktivní
 • Je možno je kombinovat s biologicky rozložitelným stabilizátorem a doshánout tak výborných migračních schopností

KOMPOZITNÍ MATERIÁLY

 • Kompozitní směs mikročástic a nanočástic nulamocného železa kombinuje dlouhodobou reaktivitu mikročástic s vysokou reaktivitou nanočástic
 • Kompozitní směs nanočástic nulamocného železa a uhlíku kombinuje redukční a magnetické vlastnosti železných nanočástic se sorpčními vlastnostmi uhlíku (aktivní uhlík, saze, nanotrubičky, biochar, atd.)

A MNOHEM VÍCE...

 • Jsme schopni nabídnout libovolně modifikované železné nanomateriály
 • Jakékoliv podrobnější informace na vyžádání

Využití technologie


Stáhnout tento katalogový list jako PDF
Více informací Vám poskytneme na emailu rcptm.services@upol.cz