Projects

Horizon 2020 - Evropské výzkumná rada

Dvoudimenzionální chemie směrem ke grafenovým derivátům


7. Rámcový program EU

Taking Nanotechnological Remediation Processes from Lab Scale to End User Applications for the Restoration of a Clean Environment


Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Nanotechnologie pro budoucnost

Pokročilé hybridní nanostruktury pro aplikaci v obnovitelných zdrojích energie


Technologická agentura České republiky

Centrum alternativních ekologicky šetrných vysoce účinných antimikrobiálních prostředků pro průmyslové aplikace

Ekologicky šetrné nanotechnologie a biotechnologie pro čištění vod a půd

Funkční tenkovrstvé optické struktury


Grantová agentura České republiky

Ovlivnění elektronických vlastností organometalických molekul pomocí jejich nekovalentních interakcí s rozpouštědly, ligandy a 2D nanosystémy

Charakterizace nanočástic kapilární elektroforézou

Centrum interakcí potravních doplňků s léčivy a nutrigenetiky

 • GA ČR (P303/12/G163)
 • Spoluřešitel: Prof. RNDr. Zdeněk Dvořák, DrSc. et Ph.D
 • 2012-2018
 • Stránky projektu

Řízení struktury a funkce biomolekul na molekulové úrovni: souhra teorie a experimentu

Nové nelineární a magneto-optické jevy v periodických strukturách

Studium překonání bakteriální rezistence kombinací antibiotik s nanočásticemi a sloučeninami stříbra metodami in vitro, in vivo a in silico

Pokročilé uspořádané nanostruktury, připravené z magnetrony deponovaných kovových slitin, pro fotonické aplikace

 • GAČR (15-19705S)
 • Hlavní řešitel: Ing. Štěpán Kment Ph.D.
 • 2015-2017

Vzorkování a účinnost desorpce/ionizace za atmosférického tlaku při hmotnostně spektrometrickém experimentu


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Oborová kontaktní organizace pro bezpečnost a rizika nanomateriálů v životním prostředí

 • LTI17014
 • Spoluřešitel: Doc. Mgr. Pavel Tuček, Ph.D.
 • 2017-2020, 370 tisíc EUR

Rozvoj výzkumných kapacit RCPTM (projekt OP VaVpI, výzva 3.2)

 • MŠMT ČR CZ.1.05/2.1.00/19.0377
 • Hlavní řešitel: Doc. RNDr. Ondřej Haderka, Ph.D.
 • 2015
 • Příspěvek EU – 25 298 544,05Kč; Příspěvek Státní rozpočet – 4 464 448,95Kč

Rozvoj Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů (RCPTM Plus)

Magnetická anizotropie – klíč k tajemství jedno-molekulových magnetů


Výzkumné infrastruktury

Nanomateriály a nanotechnologie pro ochranu životního prostředí a udržitelnou budoucnost (NanoEnviCz)

Cherenkov Telescope Array – účast České republiky (CTA-CZ)

Česká národní infrastruktura pro biologická data (ELIXIR CZ)

 • LM2015047
 • Spoluřešitel: RNDr. Karel Berka, Ph.D.
 • 2016-2017

Výzkumná infrastruktura pro experimenty v CERN (CERN-CZ)

Pierre Auger Observatory – účast České republiky (AUGER-CZ)