Previous projects

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Nové technologie UP v chemii a biologii

Partnereři síť v oblastech moderního a ekologicky šetrného čištění vod a půd se zaměřením na vzájemné propojení akademické půdy a soukromého sektoru.

Desorpční nanoelektrosprej: instrumentace, povrchová analýza a zobrazování

Podpora vytváření excelentních výzkumných týmů a intersektorální mobility na Univerzitě Palackého v Olomouci

 • OPVK 2.3 (CZ.1.07/2.3.00/30.0004)
 • Hlavní řešitel: Prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc.
 • 2012–2015; 106 tisíc EUR

Výzkumný tým Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů se zaměřením na nekonvenční experimentální techniky v materiálovém a optickém výzkumu (RCPTM_FRONT)

Biosyntéza nanočástic stříbra (Ag NPs) prostřednictvím biosurfaktantů produkovaných bakteriemi: Eko-inovativní biometoda v nanobiotechnologiích.

Budování výzkumného a vzdělávacího týmu regionálního centra pokročilých materiálů a technologií (RCPTM – NANOMETAL)

Rozvoj výzkumného týmu regionálního centra pokročilých technologií a materiálů (RCPTM-TEAM)

Zapojení regionálního centra pokročilých technologií a materiálů do mezinárodních sítí nanotechnologického a optického výzkumu (RCPTM-NET)

Síť na podporu terciárního vzdělávání a výzkumu v oblasti nanotechnologií a optických věd se zaměřením na propojení soukromého
sektoru s institucemi terciárního vzdělávání a organizacemi vědy a výzkumu (ATM-NET)

Rozvoj lidských zdrojů pro excelenci ve výzkumu v oblasti nanotechnologií v analytické chemii (ChemNET)

Modulární výuka jako nástroj odezvy vzdělávacího systému na potřeby praxe

Vzdělávání výzkumných pracovníků v Regionálním centru pokročilých technologií a materiálů

 • OPVK  2.3 (CZ.1.07/2.3.00/09.0042)
 • Hlavní řešitel: Prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc.,
 • 2009–2012; 565 tisíc EUR

Rozvoj lidských zdrojů pro excelenci ve výzkumu v oblasti nanotechnologií v analytické chemii

 • OPVK  2.3 (CZ.1.07/2.3.00/20.0018)
 • Hlavní řešitel: Prof. RNDr. Juraj Ševčík, CSc.,
 • 2011–2013; 675 tisíc EUR

LC512 – Centrum biomolekul a komplexních molekulových systémů

 • Hlavní řešitel: Assoc. Prof. Michal Otyepka
 • Koordinátor: Prof. Pavel Hobza
 • 2005–2010; 118,051 tisíc CZK, MŠMT

1M06002 – Optické struktury, detekční systémy a související technologie pro nízkofotonové aplikace

 • Hlavní řešitel: Prof. Miroslav Hrabovský
 • 03/2006–12/2011; 16 749 000 CZK; 99,316 tisíc CZK, MŠMT

MSM6198959218 – Komplexní sloučeniny a oxidy přechodných kovů s využitím v bioaplikacích a nanotechnologiích

 • Hlavní řešitel: Prof. RNDr. Zdeněk Trávníček, Ph.D.
 • 2005–2011; 150 061 tisíc CZK; MŠMT

ED2.1.00/03.0058 – Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů

 • Hlavní řešitel: Assoc. Prof. Radek Zbořil, Ph.D.
 • 2010–2014; 544 815 ths. CZK, MŠMT

MSM6198959223 – Nové možnosti diagnostiky a imunomodulace u infekčních onemocnění a imunopatologických stavů

 • Hlavní řešitel: Prof. MUDr. E. Weigl, CSc.
 • 2007–2011; 102 741 tisíc CZK; MŠMT

LA08032 – Mezinárodní experiment ATLAS-CERN

 • Hlavní řešitel: Prof. Miroslav Hrabovský
 • 1/2008–12/2012; 1 914 000 CZK; 125 100 tisíc CZK; MŠMT

OC09026 – Fotonické nelineární struktury jako zdroje neklasického světla

 • Hlavní řešitel: Assoc. Prof. Jan Peřina jr.
 • 4/2009–06/2012; 1 600 000 CZK; 1 930 tisíc CZK; MŠMT

ME10013 – Proces ionizace při hmotnostně spektrometrické analýze malých množství vzorku

 • Hlavní řešitel: Prof. RNDr. Karel Lemr, Ph.D.
 • Koordinátor: Assoc. Prof. Ing. Vladimír Havlíček, Dr. (MBÚ AV ČR, Praha)
 • 2010–2012; 2 661 tisíc CZK; MŠMT

MSM6198959216 – Modulace signálních a regulačních drah normálních a nádorových buněk

 • Hlavní řešitel: Prof. RNDr. Karel Lemr, Ph.D.
 • 2005–2011; 505 388 tisíc CZK; MŠMT

ESF OPVK 2.2 CZ.1.07/2.2.00/15.0247 – Inovace bakalářského studijního programu Aplikovaná chemie

 • Hlavní řešitel: Assoc. Prof. Taťjana Nevěčná
 • 2011–2013; MŠMT

ESF OPVK 2.3 CZ.1.07/2.3.00/09.0040 – Přírodovědec

 • Hlavní řešitel:Assoc. Prof. Libor Kvítek
 • 2009–2012; 9 411 tisíc CZK; MŠMT

ESF OPVK 2.3 CZ.1.07/2.3.00/09.0051 – Pokročilé vzdělávání ve výzkumu a aplikacích nanomateriálů

 • Nanomaterials
 • Hlavní řešitel: Assoc. Prof. Michal Otyepka
 • 2009–2012; 6 423 tisíc CZK; MŠMT

1M0512 – Centrum výzkumu práškových nanomateriálů

 • Hlavní řešitel: Prof. Miroslav Mašláň
 • 2005–2011; 124 022 tisíc CZK; MŠMT

MSM6198959216 – Modulace signálních a regulačních drah normálních a nádorových buněk

 • Hlavní řešitel: Prof. Miroslav Strnad
 • 2005–2011; 505 388 tisíc CZK; MŠMT

KAN101630651 – Tvorba nano-vrstev a nano-povlaků na textiliích s využitím plazmových povrchových úprav za atmosférického tlaku

 • Hlavní řešitel: Prof. Miroslav Mašláň
 • 2006–2010; 41 859 tisíc CZK; MŠMT

ME 895 – Vývoj speciálních separačních médií s teplotně závislými vlastnostmi pro enantioselektivní separační systémy

 • Hlavní řešitel: Assoc. Prof. Eva Tesařová
 • Koordinátor: Prof. Juraj Ševčík
 • 2007–2009; 1 205 tisíc CZK; MŠMT

OC P11.003 – Fyzika lineárních, nelineárních a aktivních fotonickýchkrystalů

 • Hlavní řešitel: Assoc. Prof. Jan Peřina
 • 11/2003–12/2006; 1 580 000 CZK ; 4 530 tisíc CZK; MŠMT

OC 168 – Hodnocení otěru endoprotéz pomocí optických 3D metod

 • Hlavní řešitel: Prof. Miroslav Hrabovský
 • 03/2007–03/2009; 838 000 CZK; 966 tisíc CZK; MŠMT

FRVŠ 1058/2006; Využití korelace struktur koherenční zrnitosti pro měření malé deformace předmětu;

 • Hlavní řešitel: Wagnerová P.
 • 2006; 90 000 Kč; MŠMT

Grantová agentura České republiky

Vlivy jádra a povrchu nanozrn na strukturní a fyzikální vlastnosti materiálů na bázi železa připravených mletím a mechanickým legováním

Funkcionalizované magnetické nosiče na bázi nanočástic oxidů železa s navázanými biologicky aktivními nebo magneticky zajímavými sloučeninami

Mechanismy reakcí nanočástic železa s vybranými polutanty

 • GAČR P208/11/P463
 • Hlavní řešitel: Mgr. František Karlický, Ph.D.
 • 2011-2014, 37 tisíc EUR

Příprava a charakterizace nových kompozitních materiálů obsahujících aminokyseliny, nanočástice oxidů železa a stříbrné nebo zlaté nanočástice

Mechanismus katalytického samoštěpení dvou nekódujících RNA lidských patogenů

IAA401370901 – Modelování struktury, stability a spektrálních vlastností komplexů přechodných kovů s cytokininy a inhibitory cyklin-dependentních kináz

 • Hlavní řešitel: RNDr. Michal Čajan, Ph.D
 • 2009–2011; 1 466 tisíc CZK, AV ČR

KAN115600801 – Nové technologie přípravy a využití nanočástic na bázi oxidů železa pro ekologické, průmyslové a lékařské aplikace

 • Hlavní řešitel: Assoc. Prof. Radek Zbořil, Ph.D.
 • 2008–2012; 73 540 tisíc CZK, AV ČR

KJB300130903 – Nízkoteplotní magnetické vlastnosti sulfidů přítomných v meteoritickém materiálu

 • Hlavní řešitel: Assoc. Prof. Radek Zbořil, PhD.
 • 2009–2011; 1 314 tisíc CZK; AV ČR

KAN301370701 – Nanostrukturní makroskopické systémy – technologie přípravy a charakterizace

 • Hlavní řešitel: Prof. Miroslav Hrabovský
 • 01/2007–12/2011; 10 862 000 CZK; 79 897 tisíc CZK; AV ČR

KAN200380801– Imunonanotechnologie pro diagnostiku látek hormonální povahy

 • Hlavní řešitel: Prof. M. Strnad
 • Koordinátor: Assoc. Prof. Radek Zbořil, Ph.D.
 • 2008–2012; 35 121 tisíc CZK; AV ČR

IAA 400040802 – Struktura, dynamika a reakční mechanismus katalytické RNA

 • Hlavní řešitel: Assoc. Prof. Michal Otyepka
 • 2008–2011; 4 416 tisíc CZK; AV ČR

KAN108040651 – Výzkum výroby a použití nanočástic na bázi nulmocného železa pro sanace kontaminovaných podzemních vod

 • Hlavní řešitel: Dr. Radek Zbořil
 • 2006–2008; 26 350 tisíc CZK; AV ČR

IAA300120606 – Magnetické vlastnosti částic pevného atmosferického spadu a jejich vztah ke znečištění prostředí

 • Hlavní řešitel: Dr. Radek Zbořil
 • 2006–2009; 2 043 tisíc CZK; AV ČR

KAN101630651 – Tvorba nano-vrstev a nano-povlaků na textiliích s využitím plazmových povrchových úprav za atmosférického tlaku

 • Hlavní řešitel: Prof. Miroslav Mašláň
 • 2006–2010; 44 859 tisíc CZK; AV ČR

Technologická agentura ČR

Centrum alternativních ekologicky šetrných vysoce účinných antimikrobiálních prostředků pro průmyslové aplikace (Alterbio)

Vývoj komerčního substrátu pro povrchem zesílenou Ramanovu spektroskopii, určeného pro okamžité použití

Využití nanomateriálů a přírodních extraktů jako funkčních látek ve vývoji aktivních obalových materiálů s bariérovým efektem, antimikrobiálním, protektivním a kyslík pohlcujícím efektem

Efektivní separace laktoferinu z kravského mléka pomocí membránových a magnetických separačních technologií

Nové separační postupy pro zpracování analytických vzorků a jejich aplikace při vývoji fytofarmak

Moderní multivrstvé optické systémy

Flame Observer


Grantová agentura AV ČR

Polyaza/polyoxamakrocyklické ligandy jako víceúčelové stavební prvky v syntéze magneticky zajímavých komplexů přechodných kovů

Pentakoordinované komplexy Co a Ni s velkou magnetickou anisotropií – cesta k jedno-iontovým magnetům

GP203/09/P370 – Molekulový magnetismus na bázi komplexních sloučenin přechodných prvků

 • Hlavní řešitel: Ing. Radovan Herchel, Ph.D.
 • 2009–2011; 1 895 tisíc CZK, GA ČR

GACR GA210/10/0743 – Chemické složení a stupeň strukturního uspořádání přírodních turmalínů – geochemické versus strukturní faktory

 • Hlavní řešitel: Prof. RNDr. M. Novák, CSc
 • 2010–2013; 6 352 tisíc CZK; GA ČR

GACR P304/10/1316 – In vitro a in vivo stanovení antimikrobiální aktivity a toxicity nanočástic stříbra, nanokompozitů a materiálů na bázi nanočástic stříbra

 • Hlavní řešitel: RNDr. Aleš Panáček, Ph.D.
 • 2010–2013; 7 719 tisíc CZK, GA ČR

GAP206/10/0625 – Kondenzované anthokyaniny – analýza, příprava, (bio)transformace a možnosti využití

 • Hlavní řešitel: Assoc. Prof. RNDr. Petr Bednář, Ph.D.
 • Koordinátor: Assoc. Prof. Ing. Josef Balík, Ph.D.. (MBÚ AV ČR, Praha)
 • 2010–2012; 2 080 tisíc CZK; GA ČR

GA503/10/0579 – Study of potential interaction of constituents of non-alcoholic beverages with signaling pathways involved in drug metabolism and carcinogenesis

 • Hlavní řešitel: Prof. Z. Dvořák
 • 2010–2012; 2 877 tisíc CZK; GA ČR

GA304/10/0149 – Generation of hepatocyte-derived cellular models for preclinical testing of drugs

 • Hlavní řešitel: Prof. Z. Dvořák
 • 2010–2012; 4 500 tisíc CZK; GA ČR

GA303/07/0128 – Transkripční regulační mechanizmy vybraných cytochromů P-450 a lékových transportérů v extrahepatálních tkáních a jejich vzájemné interakce

 • Hlavní řešitel: Assoc. Prof. Pávek, FaF UK
 • Koordinátor: Prof. Z. Dvořák
 • 2007–2011; 5 045 tisíc CZK; GA ČR

GAP208/10/1742 – Molekuly na površích uhlíkových nanostruktur

 • Hlavní řešitel: Assoc. Prof. Petr Jurečka
 • 2010–2013; 3 372 tisíc CZK; GA ČR

GD203/09/H046 203/09/H046 – Biochemie na rozcestí mezi in silico a in vitro

 • Hlavní řešitel: Assoc. Prof. Michal Otyepka
 • 2009–2012; 11 993 tisíc CZK; GA ČR

GA303/09/1001 – Strukturní určovatele substrátové specifity lidských Cytochromů P450

 • Hlavní řešitel: Assoc. Prof. Michal Otyepka
 • 2009–2012; 2 981 tisíc CZK; GA ČR

P301/11/P558 – Mechanismus katalytického samoštěpení dvou nekódujících RNA lidských patogenů

 • Hlavní řešitel: Dr. Pavel Banáš
 • 2011–2014; GA ČR

P208/11/P463 – Mechanismy reakcí nanočástic železa s vybranými polutanty Hlavní řešitel: Dr. František Karlický

  • 2011–2014; GA ČR

GA203/04/1168 – Komplexní sloučeniny vybraných přechodných prvků s cytokininovými deriváty: jejich syntéza, charakterizace a biologická aktivita

 • Hlavní řešitel: Prof. Zdeněk Trávníček
 • 2004–2006; 1 587 tisíc CZK; GA ČR

305/06/P139 – Flexibilita, solvatace a interakce s léčivy farmakologicky aktivních enzymů cytochromů P450

 • Hlavní řešitel: Assoc. Prof. Michal Otyepka
 • 2006–2008; 894 tisíc CZK; GA ČR

202/05/21111 – Struktura a magnetické vlastnosti amorfních a nanokrystalických slitin na bázi Fe(Ni)MoCuB

 • Hlavní řešitel: Dr. Radek Zbořil
 • 2005–2007; 3 235 tisíc CZK; GA ČR

GA203/03/0161 – Nové přístupy k separacím chirálních látek

 • Principal Investigator: Prof. Juraj Ševčík
 • 2003–2005; 3 890 tisíc CZK; GA ČR

GP203/02/D013 – Analýza anthokyaninových barviv vysokoúčinnými separačními technikami spojenými s hmotnostní spektrometrií

 • Hlavní řešitel: Assoc. Prof. Petr Bednář
 • 2002–2005; 795 tisíc CZK; GA ČR

GA203/07/0765 – Analýza izomerů hmotnostní spektrometrií a kinetickou metodou

 • Principal inestigator: Prof. Karel Lemr
 • 2007–2009; 2 493 tisíc CZK; GA ČR

GP203/07/P223 – Studium diskontinuálních elektrolytových systémů v kapilární elektroforéze pro separaci fyziologicky aktivních látek

 • Hlavní řešitel: Dr. Vítězslav Maier
 • 2007–2009; 1 500 tisíc CZK; GA ČR

GA202/05/0498 – Analýza slabých fotonových polí s využitím pulsní homodynní detekce

 • Hlavní řešitel: Dr. Ondřej Haderka
 • 01/2005–12/2007; 2 082 000 CZK; 2 082 tisíc CZK; GA ČR

GA202/05/2470 – AIRFLY experiment – studium fluorescenčního záření vzduchu indukovaného ionizujícím zářením

 • Hlavní řešitel: Prof. Miroslav Hrabovský
 • 01/2005–12/2006; 660 000 CZK; 1 226 tisíc CZK; GA ČR

GACR GA205/04/1292 – Geochemie a mineralogie precipitátů z kyselých důlních vod

 • Hlavní řešitel: Assoc. Prof. J. Zeman
 • 2004–2006; 1 309 tisíc CZK; GA ČR

EU Framework Program

Innovative green technology for smart energy saving on existing residential buildings with centralized heating/cooling generators

CLET 222279 – Closed Loop Control of the Laser Welding Process Through the Measurement of Plasma

 • Hlavní řešitel: Prof. Miroslav Hrabovský
 • 11/2008 – 04/2011; 80 840 EUR; EU

1H-PK/44 – Technologie výroby nanočástic oxidu železitého (Centrum pro inovaci a transfer technologií). (2004-2007, MPO/1H)

 • Hlavní řešitel: Prof. Miroslav Mašláň
 • 2004–2007; 6 782 tisíc CZK; MPO

L/ICA/ICB/84366/04 – Combination of capillary liquid phase separation techniques with mass spectrometry as a tool for metabolic studies and finding new biomarkers of controlled nitrogen compounds

 • Hlavní řešitel: Prof. Karel Lemr
 • The Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons; The Hague, Netherl

Laserový mikrofon

 • Hlavní řešitel: Prof. Miroslav Hrabovský
 • 06/2007–12/2008, 2 598 000 CZK
 • BIS CZE

Akademie věd ČR

Nové technologie přípravy a využití nanočástic na bázi oxidů železa pro ekologické, průmyslové a lékařské aplikace

Nanostrukturní makroskopické systémy – technologie přípravy a charakterizace


Ministerstvo průmyslu a obchodu

Vývoj a použití difúzních reaktivních bariér na bázi mikroFe a nanoFe pro sanace

Pokročilé technologie hygienického a toxikologického zabezpečení odtoku z čistíren odpadních vod


Resortní program výzkumu a vývoje Ministerstva zdravotnictví

Objektivní diagnostika intoxikace látkami typu „designer drugs“