Key-lock, kontrola autenticity

Nástroj pro spolehlivou kontrolu autenticity produktů
 


  • Účinná kontrola autenticity produktů
  • Ochrana práv výrobce i spotřebitele
  • Ochrana spotřebitele před potenciálně nebezpečnými falzifikáty
  • Jednoznačné rozlišení originálu od falzifikátu (100% spolehlivost)
  • Nulový vliv na vlastnosti a kvalitu kontrolovaného výrobku
  • Nemožnost neautorizované detekce přítomnosti značky ve výrobku
  • Možnost generování různých klíčů pro rozlišení variant výrobků, šarží, atp.
  • Možnost zjištění změny koncentrace kontrolovaného produktu
  • Ekonomicky nenáročné řešení díky minimálnímu množství používané značkovací látky

Princip funkce

Hlavním principem fungování nástroje KeyLock je dvojice chemických komponent tzv. zámku a klíče. Jeden komponent je úmyslně přidán do kontrolovaného produktu v takové koncentraci, aby nebyl zjistitelný pomocí běžně dostupných analytických technik bez znalosti jeho úplného složení. Množství přidané značkovací látky je tak malé (nanogram na litr), že nemůže nijak ovlivnit vlastnosti kontrolovaného produktu. Značkovací látka je naprosto stabilní a neškodná a bez zámku nelze přítomnost značkovací látky - klíče ve výrobku spolehlivě detekovat.

Vyhodnocení autenticity produktu

Je-li analyzovaný produkt autentický a obsahuje-li tedy přidanou značkovací látku - klíč, dojde po přidání druhého komponentu – zámku k jeho jasné identifikaci.

Metoda KeyLock navíc umožňuje nejen vyhodnocení přítomnosti či nepřítomnosti klíče, ale i kvantitativní vyhodnocení, tj. koncentraci klíče, která – pokud byla změněna například zředěním kontrolovaného produktu - je touto metodou jasně zjistitelná a prokazatelná.

Použití metody KeyLock v praxi

Metoda KeyLock je vhodná pro jakékoli kapalné produkty nebo pro výrobky, pro jejichž výrobu byla použita kapalná surovina. Ke zjištění autenticity produktu pak stačí minimální vzorek o objemu v řádech µl u kapalného produktu anebo mg pro výrobek, jehož vzorek je nutné pro vlastní analýzu rozpustit v tekutině.

Metoda KeLock byla doposud použita a testována při kontrole autenticity destilátů, vína a parfémů s vynikajícími výsledky.


Stáhnout tento produktový list jako PDF

Pro více informací nás kontaktujte: rcptm.services@upol.cz