Projekt Nanobiowat pro sanaci vod a půd získal nejlepší hodnocení

Nejvyšší možné ohodnocení – uspěl s vynikajícími výsledky – získal projekt Centra kompetence Technologické agentury ČR NANOBIOWAT. Osmiletý projekt, jehož hlavním řešitelem byl Radek Zbořil z RCPTM a do nějž se zapojily tři akademické subjekty spolu s největšími tuzemskými sanačními firmami, skončil loni v prosinci. Letos v září se uskutečnilo závěrečné oponentní řízení, které přínosy projektu vysoce ocenilo.

„Realizovaný projekt je vynikajícím příkladem úspěšného aplikovaného výzkumu světové úrovně, založeného na úzké a efektivní spolupráci výzkumné sféry a průmyslové praxe. Podařilo se vybudovat výzkumně-aplikační centrum se silným mezinárodním přesahem a významem. Z výše uvedených důvodů oponentní komise konstatuje, že projekt uspěl s vynikajícími výsledky,“ stojí mimo jiné v závěrečné zprávě.

Partneři projektu od roku 2012 vyvíjeli nové ekologicky šetrné technologie, které jsou schopné odstranit z kontaminovaných vod a půd organické, anorganické i mikrobiální znečištění. Výsledkem jsou mimo jiné čtyři patenty, 29 ověřených technologií, dva užitné vzory a jeden funkční vzorek a přes 90 publikací v odborných zahraničních periodikách. Významným výstupem je také kniha Advanced Nano-Bio Technologies for Water and Soil Treatment, kterou vydalo nakladatelství Springer.

„Celá řada výsledků projektu je již v praxi využívána. Řešitelé uzavřeli několik licenčních smluv a další jsou v přípravě. Dále bylo realizováno několik zakázek na sanaci různých lokalit, a to i v zahraničí. Zapojené výzkumné organizace pak výsledky dosažené v rámci projektu využijí ve své další odborné a vědecké činnosti, v publikační činnosti i při vysokoškolské výuce a výchově nových odborníků,“ konstatovali hodnotitelé.

Výzkumníci věnovali pozornost především problematice sanací podzemních vod nebo zemin v průmyslových areálech a v okolí skládek kontaminovaných chlorovanými uhlovodíky a dalšími látkami. Na intenzivní experimentální laboratorní výzkum navazovaly terénní testy na vybraných lokalitách. Cílem byl vývoj a ověření nových sanačních postupů a optimalizace sanačních činidel na bázi nanočástic železa, případně kombinace několika komplementárních technik. Podmínkou byla nejen jejich vysoká účinnost, ale také možnost uplatnit je v komerční praxi.

Za velmi přínosný projekt považují i samotní řešitelé. „Tento typ projektu center kompetence je mimořádně smysluplný a užitečný. Dlouhodobá podpora přispívá ke stabilitě řešitelského týmu a propojení akademické a komerční sféry zvyšuje možnosti transferu výsledků do praxe,“ uvedl vědecký koordinátor projektu Jan Filip z RCPTM.

Veřejná část závěrečného oponentského řízení se uskutečnila loni v září v Olomouci v areálu firmy Farmak, kde se například i zástupci veřejné správy mohli seznámit s přípravou sanačních činidel a s využitím některých technologií. Projekt již tehdy velmi vyzdvihl pověřený konzultant TA ČR Ladislav Lehký: „Považuji to za jeden z nejlepších projektů, s nimiž jsem se během své profesní kariéry setkal. Doufám, že se najde cesta pro pokračování této úspěšné spolupráce,“ řekl Lehký.

Na řešení projektu s názvem Ekologicky šetrné nanotechnologie a biotechnologie pro čištění vod a půd se spolu s RCPTM podílely Technická univerzita v Liberci a Mikrobiologický ústav Akademie věd ČR. Komerční partnery zastupovaly společnosti LAC, MEGA, GEOtest, DEKONTA, AQUATEST a AECOM CZ.  Celková dotace činila 219 milionů korun (celkové náklady na řešení projektu činily 316 milionů korun). Dle závěrečného posudku byly peníze vynaloženy vysoce efektivně a přínosy z dosažených výsledků výhledově převyšují náklady vložené na jejich dosažení.

22. 9. 2020