Publikace v Dalton Transactions

Tato práce popisuje syntézu a charakterizaci série hexakoordinovaných Co(II) komplexů obsahujících 4-amino-3,5-bis(2-pyridyl)-1,2,4-triazol (abpt) a různé lineární a nelineární pseudohalogenidy jakými jsou NCSe (selenokyanát), N{C(CN)2}2 (1,1,3,3-tetrakyano-2-azapropenid, tcap), NO2C(CN)2 (nitrodikyanomethanid, nodcm), C(CN){C(CN)2}2 (1,1,2,3,3-pentakyanopropenid, pcp), NO2NCN (nitrokyanamid, nca), a ONC(CN)2 (nitrosodikyanomethanid, ndcm). Rentgenostrukturní analýza odhalila tvorbu následovných sloučenin [Co(abpt)2(solv)2]X2 (solv = H2O a X = tcap (1), solv = H2O a X = nodcm (2), solv = CH3OH a X = pcp (3)) a [Co(abpt)2(X)2] (X = nca (4), X = NCSe (5), X = ndcm (6)). Studovali jsme vliv axiálních ligandů (solv or X) na magnetické vlastnosti komplexů pomocí analýzy statických a dynamických magnetických dat, a dále teoretický pomocí ab initio výpočtů CASSCF/NEVPT, a metod zkoumajících ligandové pole jako jsou AILFT a AOM. Značná magnetická anizotropie byla potvrzena pro všechny uvedené sloučeniny 1-6. Měření a analýza střídavé susceptibility prokázala pomalou relaxaci magnetizace v nenulovém statickém poli a tyto sloučenin lze tedy klasifikovat jako polem indukované jedno-molekulové magnety s energetickou bariérou blížící se hodnotě 100 K.

21. 12. 2017