Publikace v Inorganic Chemistry

Byl připraven heptadentátní makrocyklický ligand se 2-pyridylmethylovými rameny {3,12-bis(2-methylpyridin)-3,12,18-triaza-6,9-dioxabicyklo[12.3.1]oktadeka-1,14,16-trien = L} a jeho komplexy se složením [M(L)](ClO4)2, kde M = Mn(II) (1), Fe(II) (2), Co(II) (3), Ni(II) (4) a Cu(II) (5), které byly charakterizovány i strukturní analýzou. Komplexy 15 krystalizují v necentrosymetrických prostorových Sohnckeho grupách jako racemické sloučeniny. V komplexech 13 je koordinační číslo centrálního atomu 7, v komplexu 4 je 6+1, a v komplexu 5 je rovno 5, pričemž geometrie koordinačního polyedru je deformovaná pentagonální bipyramida (14) nebo čtvercová pyramida (5). Na základě výsledků měření magnetické susceptibility byly pro sloučeniny 2, 3 a 4 nalezeny vysoké hodnoty magnetické anizotropie (D(Fe) = –7,4(2) cm–1, D(Co) = 34(1) cm–1, D(Ni) = –12,8(1) cm–1 a E/D(Ni) = 0.136(3)). Pro komplex 3 bylo pozorováno chování charakteristické pro polem idukované molekulové magnety (field-induced SMMs) (τ0 = 9.90 × 10−10 s, Ueff = 24.3 K (16.9 cm–1)). Cyklická voltametrie roztoků komplexů v acetonitrilu poukázala na reverzibilní redoxní procesy (13 a 5), kvazi-reverzibilní proces byl pozorován pro 4. Přítomnost dvou 2-pyridylmethylových pendantných ramen se silnými s-donorovými a π-akceptorovými vlastnosti má výrazný vliv na vlastnosti všech komplexů, konkrétně způsobuje (i) mírnou axiální kompresi koordinační sféry zapříčiněnou silnou vazbou pyridin–kov, (ii) podstatné změny v hodnotách magnetické anizotropie, a (iii) stabilizaci nižších oxidačních stavů centrálního atomu.

20. 6. 2016