Cílený transport léčiv pomocí polymerů a magnetických nanočástic: Kovalentní i nekovalentní přístup, řízení uvolnění léčiv a klinické studie

SC_002

Naše nedávno vydaná studie publikovaná v Chemical Reviews přináší přehled principů, výhod a nevýhod pasivního i aktivního cíleného transportu léčiv s využitím různých polymerů a magnetických nanočástic oxidů železa. Tyto nanočástice fungují jako nosiče léčiv, přičemž léčiva na nich mohou být ukotveny kovalentně anebo nekovalentně. V této práci jsou popsány oba tyto přístupy a je zde také věnována pozornost přesnému zacílení nosičů s léčivem (např. s enzymy, protilátkami nebo peptidy). Detailně je zde popsán i způsob následného uvolnění léčiva z nosičů. Kromě systémů na bázi polymer-léčivo se práce zabývá také rozsáhlou problematikou návrhu a strukturou superparamagnetických nanočástic oxidů železa či kondenzovaných magnetických klastrů. Nejprve je tato problematika probrána s ohledem na mechanismus nekovalentního navázání léčiv. Tento mechanismus zahrnuje hydrofobní a elektrostatické interakce, problematiku koordinační chemie a zapouzdření léčiv v porézních materiálech. Princip kovalentního párování léčiv se superparamagnetickými nanočásticemi oxidů železa a polymery zahrnuje problematiku termálně a pH odbouratelných vazeb, amidových vazeb a redoxně či enzymaticky štěpitelných vazeb.

Závěr této práce je zaměřen na výsledky klinických studií, které byly provedeny na systémech sestávajících se z polymerních a magnetických nosičů. Tato práce zároveň upozorňuje na potenciální výhody a obrovské možnosti v cílené protinádorové terapii.

Ulbrich, K.; Hola, K.; Subr, V.; Bakandritsos, A.; Tucek, J.; Zboril, R. Targeted Drug Delivery with Polymers and Magnetic Nanoparticles: Covalent and Non-Covalent Approaches, Release Control, and Clinical Studies. Chem. Rev. 2016, 116 (9), 5338-5431. DOI: 10.1021/acs.chemrev.5b00589

12. 2. 2017