Univerzita Palackého soustředí vědecké kapacity do vysokoškolského ústavu, akademický senát schválil jeho statut

Akademický senát UP schválil Statut Českého institutu výzkumu a pokročilých technologií UP (CATRIN). Do nového vysokoškolského ústavu budou integrována univerzitní vědecká centra –  Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum (CRH), Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů (RCPTM)  a Ústav molekulární a translační medicíny (ÚMTM). Zájem o spolupráci potvrdili zástupci Fakultní nemocnice Olomouc a Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd ČR. Po dvou letech intenzivních jednání vznikne od 1. října na Univerzitě Palackého vědecká infrastruktura s globálními ambicemi.

„Jako rektor jsem povinen usilovat o rozvoj univerzity. A jsem přesvědčen, že díky integraci vědecko-výzkumných kapacit budeme schopni uspět ve světové konkurenci,“ řekl mimo jiné rektor a předkladatel návrhu Jaroslav Miller v úvodu více než čtyřhodinové rozpravy. Zdůraznil, že každý velký projekt má svá rizika, a připomněl také úspěšnou spolupráci vědeckých center během epidemie koronaviru.

Do diskuze se vedle senátorů zapojili také děkan přírodovědecké fakulty Martin Kubala a předseda Akademického senátu PřF UP Tomáš Opatrný, kteří vyjádřili svůj nesouhlas se zřízením ústavu, dále například prorektor pro strategii vědy a výzkumu Pavel Banáš, ředitel Ústavu molekulární a translační medicíny Marián Hajdúch, profesor Pavel Hobza nebo ředitel Fakultní nemocnice Olomouc Roman Havlík.

„Ústav vidíme jako příležitost k rozvoji Univerzity Palackého, rozšíření multioborové spolupráce, legislativnímu ukotvení a stabilizaci vědeckých center. Jsme otevřeni spolupráci se všemi fakultami,“ uvedl ředitel CRH Ivo Frébort.

Ředitel RCPTM Michal Otyepka ocenil ukončení přechodného období. „Jsem rád, že po dvou letech nesmírného úsilí se podařilo proces přípravy vysokoškolského ústavu dotáhnout do konce. Před námi je nepochybně ještě velký kus práce, ale věřím, že dojde k uklidnění situace. Myslím, že i za pracovníky RCPTM mohu slíbit, že uděláme vše pro to, abychom přispěli k dalšímu vylepšování pozic Univerzity Palackého v mezinárodní konkurenci,“ řekl Otyepka.

Statut byl přijat 16 hlasy z 23 přítomných senátorů. Jeden byl proti a šest senátorů se zdrželo.

18. 6. 2020