Akademický senát rozhodl o zřízení vysokoškolského ústavu UP

AS UP schválil zřízení vysokoškolského ústavu na Univerzitě Palackého. Devatenácti hlasy přijal novelu Statutu UP, v níž je nově vysokoškolský ústav obsažen. Tímto rozhodnutím s účinností od 1. dubna 2020 završil podporu záměru integrovat vědecko-výzkumné kapacity a procesy na UP do nového vysokoškolského ústavu, který má spojit tři vědecká centra přírodovědecké a lékařské fakulty v partnerství s Ústavem organické chemie a biochemie (ÚOCHB) Akademie věd ČR a Fakultní nemocnicí Olomouc.

Na svém posledním jednání v tomto roce se Akademický senát Univerzity Palackého věnoval z velké části Návrhu zřízení vysokoškolského ústavu UP. Návrh, který senátorům předložil rektor UP Jaroslav Miller, obsahoval dva dokumenty, novelu Statutu UP a nový Statut Českého institutu výzkumu a pokročilých technologií UP/ Czech Advanced Technology and Research Institute (CATRIN).

Před senátory postupně hovořili rektor UP Jaroslav Miller, děkan PřF Martin Kubala, proděkan LF Milan Kolář, ředitel CRH Ivo Frébort, Michal Otyepka, zastupující ředitel RCPTM a Marián Hajdúch, ředitel ÚMTM. Se zřízením vysokoškolského ústavu v podobě, v jaké byl předložen, vyjádřil nesouhlas Martin Kubala, děkan přírodovědecké fakulty, jehož slova podpořil i předseda AS PřF UP Tomáš Opatrný, především s odkazem na nevypořádání podmínek fakulty v tzv. technické dohodě. Jednoznačnou podporu vzniku vysokoškolského ústavu naopak vyjádřila lékařská fakulta prostřednictvím proděkana Milana Koláře.

Po následné diskuzi, v níž zazněla řada příspěvků senátorů i hostů, AS UP schválil devatenácti hlasy novelu Statutu UP. „Akademický senát schválil novelu Statutu UP, která je se vznikem vysokoškolského ústavu nutně spojena, a to ve znění pozměňovacích návrhů. Zároveň rektora požádal, aby příslušnou novelu zaslal k registraci na MŠMT až v okamžiku schválení návrhu Statutu vysokoškolského ústavu AS UP,“ uvedl Jiří Langer, předseda AS UP.

Senátoři totiž neschválili Statut Českého institutu výzkumu a pokročilých technologií UP. „Návrh tohoto dokumentu AS UP vrátil k předkladateli k dopracování a upozornil přitom, že nebyly uspokojivě vypořádány všechny požadavky podmiňující schválení Statutu VŠÚ,“ dodal předseda AS UP.  V této souvislosti se senát rozhodl aktivně vstoupit do vyjednání a zřídil speciální komisi, která by měla vést jednání směřující k vyřešení záležitostí v tzv. technické dohodě (viz výše). Svým usnesením pak senát vyzval rektora UP a vedení PřF, aby pro účely jednání této komise indentifikovali sporné body týkající se zřízení VŠÚ, připravili varianty jejich řešení a dodali je do 10. ledna 2020 předsedovi AS UP. „Komise bude hledat průniky řešení. Měla by se scházet za účasti rektora a vedení přírodovědecké fakulty nebo jejich pověřených zástupců. Budou zastupovat zájmy dané strany a hledat kompromis. V únoru 2020 by AS UP měl vyzvat obě strany k podpisu dohody v kompromisním znění,“ vysvětlil Jiří Langer.

Během jednání AS UP schválil také novelu Volebního řádu AS FTK UP. V programu jednání měl AS UP ještě bod vztahující se k Etické komisi UP. Vzhledem k rozsáhlosti tématu návrhu zřízení vysokoškolského ústavu UP senátoři pouze přijali usnesení, v němž požádali rektora UP o revizi aktuálně nastavených procesů posuzování porušení Etického kodexu zaměstnanců a studentů UP a případnou novelizaci příslušných vnitřních norem UP. K tomuto bodu se AS UP hodlá vrátit na svém dalším zasedání.


Usnesení Akademického senátu UP

*AS UP schvaluje dle § 34 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a dle čl. 13 JŘ AS UP zřízení Českého institutu výzkumu a pokročilých technologií Univerzity Palackého v Olomouci, s anglickým ekvivalentem názvu Czech Advanced Technology and Research Institute (CATRIN), jako vysokoškolský ústav Univerzity Palackého v Olomouci, a to ke dni nabytí účinnosti novely č. 5 Statutu UP;

– schvaluje novelu č. 5 Statutu Univerzity Palackého v Olomouci ve znění pozměňovacích návrhů LK AS UP a ve znění přijatých pozměňovacích návrhů.

AS UP žádá rektora, aby zaslal novelu č. 5 Statutu Univerzity Palackého v Olomouci k registraci na MŠMT až v okamžiku schválení návrhu Statutu vysokoškolského ústavu AS UP.

*AS UP vrací předkladateli návrh Statutu VŠÚ k dopracování dle doporučení EK AS UP, LK AS UP a upozorňuje v této souvislosti na to, že nebyly uspokojivě vypořádány všechny požadavky podmiňující schválení Statutu VŠÚ, zejména se jedná o:

– předložení finální verze metodiky dělení RVO mezi jednotlivé fakulty UP a VŠÚ UP, včetně modelového výpočtu, z něhož bude jasně patrný dopad navržené metodiky;

– předložení finální verze systému odvodů na RUP, ze které bude jasně patrný podíl VŠÚ na těchto odvodech;

– předložení návrhu opatření a finančních mechanismů pro případ, že se nenaplní avizované externí a projektové příjmy vysokoškolského ústavu;

– dosažení úplné dohody s vedením PřF UP na znění technické dohody o podmínkách realizace organizační změny na UP spočívající ve zřízení VŠÚ;

– dosažení shody na rozdělení nemovitého a movitého majetku UP, který je v současné době užíván a spravován PřF UP;

V ostatních bodech, které byly předmětem jednání k návrhu řešení technické dohody mezi RUP a PřF UP, AS UP konstatuje, že je považuje za vypořádané ve shodě, a proto je další budoucí jednání o nich bezpředmětné.

AS UP žádá rektora UP, aby výše uvedené požadavky vypořádal nejpozději s předložením dopracované verze návrhu Statutu VŠÚ a aby současně s dopracovanou verzí návrhu Statutu VŠÚ předložil AS UP přehled kompetencí a povinností jednotlivých orgánů VŠÚ a vzájemné vazby na orgány UP, ze kterého budou patrné mechanismy kontroly a dohledu nad řádným fungováním VŠÚ.

*AS UP zřizuje dle čl. 3 odst. 2 JŘ AS UP ad hoc komisi za účelem vytvoření platformy pro jednání směřující k vyřešení opatření předchozích usnesení ve složení doc. Jiří Langer (PdF), JUDr. Michal Malacka (PF), JUDr. Veronika Tomoszková (PF) Mgr. Michal Vorlíček (FTK), Marek Stratilík (PF), MUDr. Jan Strojil (LF), doc. Irena Smolová (PřF).

 

16. 12. 2019