Projekt GAČR – Nové přístupy pro sledování přenosu zvolených xenobiotik přes biomimetické membrány

GA ČR (17-05387S)
Spoluřešitel: RNDr. Jana Skopalová, Ph.D.
2017-2019, 3 miliony Kč

Projekt je zaměřen na vývoj a aplikaci nových přístupů ke sledování přenosu vybraných xenobiotik a dalších biologicky významných látek (např. léků, těžkých kovů, jejich ligandů, agrochemicky významných látek jako pesticidů) přes biomimetické membrány.

Bude rozdělen do dvou hlavních částí: a) Vývoj spolehlivých a dostatečně citlivých analytických metod pro stanovení a detekci výše uvedených látek, které mohou být přenášeny přes fosfolipidové (buněčné) membrány, a b) Vývoj metod pro identifikaci transportních cest, kterými jsou tyto látky transportovány. Pozornost bude věnována vývoji a použití nových senzorů, založených na aplikaci netradičních elektrodových materiálů s cílem překonat omezení tradičních elektrod a uplatnění nových separačních a prekoncentračních postupů.

4. 1. 2017