Projekt GAČR – Moderní chemická analýza zbytků organických materiálů v archeologickém kontextu

GAČR 17-17346S
Řešitel: doc. RNDr. Petr Bednář, Ph.D.
2017- 2019, 4,1 mil. Kč

Projekt se zabývá vývojem postupů pro systematickou analýzu organických zbytků v archeologických nálezech s využitím špičkových technologií a interpretací dat v historických souvislostech.

Budou optimalizovány a aplikovány nové postupy vzorkování a úpravy vzorků před analýzou. Hlavním analytickým nástrojem bude vysokorozlišující tandemová (HRT) hmotnostní spektrometrie (MS) s laserovou desorpcí/ionizací a desorpčním elektrosprejem a s možností separace iontovou mobilitou. Dále bude použita kapalinová a plynová chromatografie s MS detekcí a imunoanalytické metody. V rámci řešení projektu bude na základě nových analytických výsledků a poznatků z archeologického výzkumu rozšiřována a optimalizována vzniklá webová analyticko-archeologická databáze (ANARBASE), jako vhodná platforma pro sdílení informací mezi analytickými chemiky, archeology a dalšími odborníky.

3. 1. 2017