Publikace v Physical Chemistry Chemical Physics

SC_001Tato práce se zaměřuje na syntézu sloučenin železa v oxidačním stupni IV a V, konkrétně Na4FeO4 a K3FeO4, a na jejich charakterizaci pomocí 57Fe Mossbaerovy spektroskopie v pevné fázi i v roztoku. Byla testována efektivita oxidativního odbourávání pěti pro životní prostředí významných estrogenních hormonů (např. estron (E1)) v odpadních vodách v porovnání s efektivitou komerčně dostupné soli K2FeO4. Obě soli FeV a FeVI prokázaly schopnost odbourávat estrogeny, zatímco FeIV sůl vykazovala nižší oxidativní kapacitu. Produkty oxidativního rozkladu estrogenů byly identifikovány byly nízkomolekulární oxygenované sloučeniny typu chinonů nebo molekuly s degradovaným aromatickým kruhem. Detailní studie s hormonem E1 v přítomnosti nadbytku FeVI prokázala jeho kompletní mineralizaci. Získané výsledky demonstrují mimořádné aspekty a vysoký potenciál sloučenin železa ve vyšších oxidačních stavech v odbourávání hormonálně aktivních látek typu estrogenů.

1. 6. 2016